DAN's Univers-Art
DAN's CosmologyArt
Geen Big Bang
Bewijs Nieuw Heelal
DAN's Biografie
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

Geen Big Bang

  Relativiteitstheorie in perspectief van nieuwe heelal-theorie.

Een Nederlands gepensioneerde heeft de Relativiteitstheorie veranderd. Daardoor is het mogelijk om het heelal voor te stellen als een eeuwig roterend holografisch heelal waarin allerlei quasi Big Bang-heelallen direct zijn opgenomen als parallelle heelallen en waarin versnelde uitdijing van het heelal een bedrieglijke dynamiek is. Het Big Bang heelal is een geïnduceerd heelal afkomstig uit het roterend hologram-heelal.

Dan Visser (ing.) heeft een raamwerk van artikelen geschreven voor een nieuwe heelaltheorie. Die theorie heeft hij in de privésfeer ontwikkeld met basis natuurkundige wiskunde. Over zijn nieuwe heelal-theorie zegt hij: “De manier waarop over het versneld uitdijende Big Bang-heelal wordt gedacht is achterhaald. Ik noem dat het conservatieve Big Bang-heelal. Mijn uitwerkingen laten zien dat we in een dynamisch holografisch heelal opgenomen zijn waarin ‘quasi’ Big Bang-heelallen direct al bestaan. Die liggen niet buiten het conservatieve Big Bang heelal. Met ‘quasi’ bedoel ik, dat de versnelde uitdijing een bedrieglijke dynamica is, terwijl elk ‘quasi’ Big Bang-heelal een eigen miniem verschil vertoont ten opzichte van een nabij ander ‘quasi Big Bang heelal. De optelsom van een reeks van ‘quasi’ Big Bang heelallen vormt een onderdeel van een informatie-verwerkend heelal. Die informatieverwerking geldt voor zowel ruimte als materie. En met ruimte bedoel ik vacuüm.

In het conservatieve Big Bang heelal ziet men materie altijd in ruimte bestaan, maar mijn uitwerkingen laten zien dat ruimte ook als informatie een verfijning van informatiedichtheden opgevat kan worden waarop tijd kleiner dan de Planck-tijd invloed heeft. Die verfijning van tijd wordt niet in het conservatieve Big Bang-heelal toegelaten. Laat staan een onderverdeling van de kwantum-eenheid. Het toelaten van een verfijning van tijd  inclusief een onderverdeling van de kwantum-eenheid geeft een nieuw heelal in de vorm van een eeuwig roterend holografisch heelal. Holografisch betekent dat informatie op een schaal kleiner dan de Planckschaal de kwantumdynamiek aanstuurt. Er is dus een sub-kwantumschaal waar rotatie in verfijnd vacuüm de aansturing bepaalt. Die rotatie telt zich dan ook op naar de macroschaal.

In de loop van een aantal jaren heb ik stapsgewijs een serie artikelen geschreven waarmee mijn nieuwe theorie uitgroeide tot een raamwerk van eigenzinnige formuleringen. Die zijn gebaseerd op analytisch natuurkundige-wiskunde. Ik beschrijf daarmee hoe zwaartekracht en een donkere materiekracht samengaan in een nieuwe donkere energiekracht formule. Daaruit kon ik op twee manieren een formule voor donkere materie af leiden. Dit opende de mogelijkheid tot een vervanging van de kosmologische constante uit de Relativiteitstheorie. Die constante is alleen maar een getal en is uitgedrukt per tijd in het kwadraat, of per meter in het kwadraat. Maar ik kon er een verfijndere verhouding van maken door een willekeurig aantal kwantumzwaartekracht-oppervlakken te vergelijken met een aantal Planck-oppervlakken. Die verhouding was te koppelen aan een nieuwe energie van donkere materiedeeltjes.

Er is op die manier een soort ‘multiplicatie van quasi Big Bang-heelallen’ mogelijk geworden. De ‘multiplicatie’ wordt voorgesteld door de aansturing van tijd kleiner dan Plancktijd en een verfijndere energie in de vorm van ‘platte-ruimtedeeltjes’. Dat is 'de onderverdeling van de kwantum-eenheid. Die verandert de kwantum-zwaartekracht. Op die manier wordt er als het ware een donkere materiekracht uitgeoefend op zichtbare materie. Die kan zowel aantrekkend als afstotend zijn. De ‘twee platte ruimtedeeltjes’ hebben een gemeenschappelijk draaiingsmoment en zijn door mij in een eerdere fase duonistische neutrinos genoemd. Tegenwoordig noem ik die 'duo-bits'.

Albert Einstein gebruikte de kosmologische constante in 1915 om het heelal niet te laten instorten door zwaartekracht van alle materie die in het melkwegstelsel zat. Want groter kon men zich het heelal in die tijd niet voorstellen. Maar het heelal bleek zonder die constante al uit te dijen. Dat ontdekte Edwin Hubble in 1929. Toen vervolgens in 1998 versnelde uitdijing van het Big Bang-heelal werd ontdekt, ging men die constante hergebruiken. Die heb ik er nu uitgehaald en vervangen door een geometrisch verhoudingsgetal dat correspondeert met een donkere materie-energie. Dit verandert het conservatieve Big Bang heelal in een eeuwig roterend holografisch heelal. Dit is anders dan een roterend conservatief Big Bang-heelal, zoals Gödel dacht in 1949, een vriend van Einstein.

De hoofdzaak van mijn nieuwe heelal-theorie is, dat informatie uit een dieper domein is gaan bepalen hoe de kwantumzwaartekracht er uit ziet. Dat gebeurt dus door middel van verfijndere informatiedichtheden vanuit een domein kleiner dan de Planckschaal. Op die manier worden bits aangestuurd door duo-bits. De bits zijn informatie groter dan de Planck-schaal en de duo-bits zijn informatie kleiner dan de Planck-schaal. Dit levert een proces op van herberekening van bits door duo-bits. Daaraan kan men een snelheid verbinden die ‘sneller-dan-het-licht’ is. Beter te typeren als 'hologram-snelheid'. Maar een dergelijk proces gaat eigenlijk buiten de Algemene Relativiteit om! Er is dus geen schending van de Algemene Relativiteit.

Mijn theorie wordt beschreven onder de noemer Dubbel Torus Theorie (DTT). De term ‘Dubbel’ betekent dat verfijndere tijd geometrisch als tweede torus om een donkere materie-torus heen zit. Bovendien is die tweede torus verweven met de erbinnen gelegen donkere materie-torus. Recente uitwerkingen in mijn raamwerk van artikelen wijzen zelfs op rotatie van de donkere materie-torus, maar daarbinnen ook op rotatie van de kwantumzwaartekracht en rotatie van licht. Hierdoor zijn er eigenlijk drie rotatie-vormen van de binnenste torus. Daardoor lijkt het geheel op een roterende Triple Torus. Dat is het hologram-heelal..

Uit creatief nadenken over dit nieuwe heelal is ook veel inspiratie voor het maken van schilderijen voortgekomen. Allerlei gevoelens en emoties zijn daarbij tot expressie gekomen die rechtstreeks met mijn andere kijk op het heelal te maken hebben. Commentaar op mijn schilderijen maakt mij duidelijk dat ze niet te vergelijken zijn met gangbare stromingen in de schilderkunst. Mijn schilderijen zijn daardoor blijkbaar een zeldzame collectie schilderijen.

De schilderijen zijn te koop.

Ing. Dan Visser, gepensioneerd, en onafhankelijk kosmoloog en kunstschilder (DAN); wonend te Almere, Nederland: Telefoon 036 54 99 701, of email dan.visser@planet.nl. Mijn artikelen over mijn nieuwe kosmologie zijn opgeslagen in www.vixra.org/author/dan_visser.