DAN's Univers-Art
DAN's CosmologyArt
Geen Big Bang
Bewijs Nieuw Heelal
DAN's Biografie
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

Geen Big Bang

 DAN's kosmologie.

Nederlands gepensioneerde verandert Relativiteitstheorie in  dynamiek van een roterend Hologram-heelal: http://vixra.org/abs/1512.0443

De Relativiteitstheorie kan worden veranderd. Daardoor is het mogelijk om het heelal voor te stellen als een eeuwig roterend holografisch heelal waarin allerlei geïnduceerde Big Bang-heelallen direct zijn opgenomen als parallelle heelallen in één en hetzelfde hologram-heelal. De rotatie van het hologram-heelal veroorzaakt de versnelde uitdijing die waarnemers zien in het Big Bang-heelal onafhankelijk waar zij zich bevinden in het roterende hologram-heelal.

Vehaal 1.

Ik heb een raamwerk van artikelen geschreven voor een nieuwe heelaltheorie. Die theorie heeft hij in de privésfeer ontwikkeld met basis natuurkundige wiskunde. Over zijn nieuwe heelal-theorie zegt hij: “De manier waarop over het versneld uitdijende Big Bang-heelal wordt gedacht is achterhaald. Ik noem dat het conservatieve Big Bang-heelal. Mijn uitwerkingen laten zien dat we in een dynamisch holografisch heelal opgenomen zijn waarin ‘quasi’ Big Bang-heelallen direct al bestaan. Die liggen niet buiten het conservatieve Big Bang heelal. Met ‘quasi’ bedoel ik, dat de versnelde uitdijing een bedrieglijke dynamica is, terwijl elk ‘quasi’ Big Bang-heelal een eigen miniem verschil vertoont ten opzichte van een nabij ander ‘quasi Big Bang heelal. De optelsom van een reeks van ‘quasi’ Big Bang heelallen vormt een onderdeel van een informatie-verwerkend heelal. Die informatieverwerking geldt voor zowel ruimte als materie. En met ruimte bedoel ik vacuüm.

In het conservatieve Big Bang heelal ziet men materie altijd in ruimte bestaan, maar mijn uitwerkingen laten zien dat ruimte ook als informatie een verfijning van informatiedichtheden opgevat kan worden waarop tijd kleiner dan de Planck-tijd invloed heeft. Die verfijning van tijd wordt niet in het conservatieve Big Bang-heelal toegelaten. Laat staan een onderverdeling van de kwantum-eenheid. Het toelaten van een verfijning van tijd  inclusief een onderverdeling van de kwantum-eenheid geeft een nieuw heelal in de vorm van een eeuwig roterend holografisch heelal. Holografisch betekent dat informatie op een schaal kleiner dan de Planckschaal de kwantumdynamiek aanstuurt. Er is dus een sub-kwantumschaal waar rotatie in verfijnd vacuüm de aansturing bepaalt. Die rotatie telt zich dan ook op naar de macroschaal.

In de loop van een aantal jaren heb ik stapsgewijs een serie artikelen geschreven waarmee mijn nieuwe theorie uitgroeide tot een raamwerk van eigenzinnige formuleringen. Die zijn gebaseerd op analytisch natuurkundige-wiskunde. Ik beschrijf daarmee hoe zwaartekracht en een donkere materiekracht samengaan in een nieuwe donkere energiekracht formule. Daaruit kon ik op twee manieren een formule voor donkere materie af leiden. Dit opende de mogelijkheid tot een vervanging van de kosmologische constante uit de Relativiteitstheorie. Die constante is alleen maar een getal en is uitgedrukt per tijd in het kwadraat, of per meter in het kwadraat. Maar ik kon er een verfijndere verhouding van maken door een willekeurig aantal kwantumzwaartekracht-oppervlakken te vergelijken met een aantal Planck-oppervlakken. Die verhouding was te koppelen aan een nieuwe energie van donkere materiedeeltjes.

Er is op die manier een soort ‘multiplicatie van quasi Big Bang-heelallen’ mogelijk geworden. De ‘multiplicatie’ wordt voorgesteld door de aansturing van tijd kleiner dan Plancktijd en een verfijndere energie in de vorm van ‘platte-ruimtedeeltjes’. Dat is 'de onderverdeling van de kwantum-eenheid. Die verandert de kwantum-zwaartekracht. Op die manier wordt er als het ware een donkere materiekracht uitgeoefend op zichtbare materie. Die kan zowel aantrekkend als afstotend zijn. De ‘twee platte ruimtedeeltjes’ hebben een gemeenschappelijk draaiingsmoment en zijn door mij in een eerdere fase duonistische neutrinos genoemd. Tegenwoordig noem ik die 'duo-bits'.

Albert Einstein gebruikte de kosmologische constante in 1915 om het heelal niet te laten instorten door zwaartekracht van alle materie die in het melkwegstelsel zat. Want groter kon men zich het heelal in die tijd niet voorstellen. Maar het heelal bleek zonder die constante al uit te dijen. Dat ontdekte Edwin Hubble in 1929. Toen vervolgens in 1998 versnelde uitdijing van het Big Bang-heelal werd ontdekt, ging men die constante hergebruiken. Die heb ik er nu uitgehaald en vervangen door een geometrisch verhoudingsgetal dat correspondeert met een donkere materie-energie. Dit verandert het conservatieve Big Bang heelal in een eeuwig roterend holografisch heelal. Dit is anders dan een roterend conservatief Big Bang-heelal, zoals Gödel dacht in 1949, een vriend van Einstein.

De hoofdzaak van mijn nieuwe heelal-theorie is, dat informatie uit een dieper domein is gaan bepalen hoe de kwantumzwaartekracht er uit ziet. Dat gebeurt dus door middel van verfijndere informatiedichtheden vanuit een domein kleiner dan de Planckschaal. Op die manier worden bits aangestuurd door duo-bits. De bits zijn informatie groter dan de Planck-schaal en de duo-bits zijn informatie kleiner dan de Planck-schaal. Dit levert een proces op van herberekening van bits door duo-bits. Daaraan kan men een snelheid verbinden die ‘sneller-dan-het-licht’ is. Beter te typeren als 'hologram-snelheid'. Maar een dergelijk proces gaat eigenlijk buiten de Algemene Relativiteit om! Er is dus geen schending van de Algemene Relativiteit.

Mijn theorie wordt beschreven onder de noemer Dubbel Torus Theorie (DTT). De term ‘Dubbel’ betekent dat verfijndere tijd geometrisch als tweede torus om een donkere materie-torus heen zit. Bovendien is die tweede torus verweven met de erbinnen gelegen donkere materie-torus. Recente uitwerkingen in mijn raamwerk van artikelen wijzen zelfs op rotatie van de donkere materie-torus, maar daarbinnen ook op rotatie van de kwantumzwaartekracht en rotatie van licht. Hierdoor zijn er eigenlijk drie rotatie-vormen van de binnenste torus. Daardoor lijkt het geheel op een roterende Triple Torus. Dat is het hologram-heelal..

Uit creatief nadenken over dit nieuwe heelal is ook veel inspiratie voor het maken van schilderijen voortgekomen. Allerlei gevoelens en emoties zijn daarbij tot expressie gekomen die rechtstreeks met mijn andere kijk op het heelal te maken hebben. Commentaar op mijn schilderijen maakt mij duidelijk dat ze niet te vergelijken zijn met gangbare stromingen in de schilderkunst. Mijn schilderijen zijn daardoor blijkbaar een zeldzame collectie schilderijen. Mijn schilderijen zijn te koop.

Verhaal 2.

Reizen in nieuwe kosmologie!

De gedachte dat het heelal een hologram is, is niet nieuw. Maar mijn analyse en basisbewerkingen komen echter uit op een hologram dat ook roteert! Die rotatie leidt tot een torus-rotatie. Aan de binnenkant de torus ervaren we het heelal waaraan we de naam Big Bnag-heelal hebben gegeven. Daarin kennen we de realtiviteits- en kwantumtheorie, al dan niet in gecombineerde vorm, maar uit mijn bevindingen volgt ook, dat het heelal als Big Bang-heelal een geinduceerde manifestatie is ten gevolge van de rotatie van het roterende hologram. Dit geeft ons de indruk dat we met een versneld uitdijend Big Bang heelal te maken hebben. Op welke plek men zich ook bevindt in het roterende hologram, overal wordt, ofwel een versneld inuitdijend Big Bang-heelal ervaren, dan wel een inkrimpend Big Bang-heelal. Het is onzin om te denken dat parallelle heelalen daarom buiten het Big Bang-heelal liggen. Alle parallelle  heealllen zitten in het roterende hologram-heelal. Een toekomstige technologie met donkere zwaartekracht zal het mogelijk maken om met donkere zwaartekracht naar andere plekken in het roterende hologram-heelal te migreren. Dit zal een nieuwe vorm van reizen door het heelal zijn. Tijdens 'dat reizen' komt ruimtetijd op de tweede plaats. Die is alleen bedoeld om te 'her-manifesteren', terug in de ruimte en tijd van Einstein. Dat nieuwe reizen zal  via tijdsdichtheden in het verfijnde vacuüm gaan. Het reizen, zoals door de Algemene Relativiteit wordt voorspeld via 'worm-gaten', is een achterhaald idee en te beperkt. In mijn ‘nieuwe kosmologie’ is die beperking vedwenen door het toelaten van verfijnde informatie-fysica van vacuüm ‘die kleiner is de Planckschaal’ (ook wel de grens genoemd kleiner dan de kleinste grens voor ruimtetijd). Het loslaten van die beperking verandert het heelal van een Big Bang-heelal in een roterend hologram-heelal.

Nieuwe ouderdom voor het heelal.

Het inzicht in het bestaan van  materiële structuren, dus ook in ons zelf, verandert in een roterend hologram-heelal. Onze ‘geest’ doet daarin ook mee als fysica. Die ‘verfijning van fysica’ gebeurt met ‘duo-bits’, die het vacuüm verfijnen. 'Duo-bits' zijn een dieper proces voor de fysica van het heelal en bouwstenen voor de manifestatie van de 'geest'. Er zijn 17 x 1053 'duo-bits' nodig om 23,379 x 106 kwantum-bits te berekenen. Een kwantum-bit is 0,724 x 10-65cm2 volgens het holografisch principe van het G. 't Hooft. De versnelde uitdijing van het Big Bang-heelal verandert daardoor in een ‘suggestieve dynamiek’, die het gevolg is van de rotatie van het hologram-heelal. Hierdoor ontstaaat ook een nieuwe perceptie van ouderdom voor het heelal. Die ouderdom wordt bepaald door de drie vormen van rotatie binnen het hologram. In een eerder gepubliceerd artikel heb ik berekend dat een rotatie van de donkere materie-torus ongeveer 35.000 miljard jaar duurt. Een kwantummaterie-torus doet ongeveer 15.000 miljard jaar over een volledige rotatie. Een licht-torus in de vorm van het 'oer-licht'  (van de schijnbare Big Bang) doet er 133 miljard jaar over. Inmiddels heb ik ook uitgerekend dat het waarmenen van licht in het heden in een schijnbaar en geinduceerd versneld uitdijend Big Bang-heelal er ongeveer 363 Miljard jaar over doet. De drie rotaties geven samen een gemiddelde volledige rotatie-ouderdom van 12.624 miljard jaar. Dat is heel wat meer dan de ouderdom van het schijnbare Big Bang-heelal met 13,6 miljard jaar.

Na jaren lang stapsgewijs artikelen te hebben uitgewerkt over een nieuw heelal presenteer ik hier een uitwerking die de dynamiek van een holografisch heelal beschrijft. Die uit zich in een wijziging van de veldvergelijking van Albert Einstein. Dat gaat verder dan een vroegere aanname dat het heelal een hologram zou zijn. Dat was zonder de kennis over vorm en dynamiek voor welk ander heelal dat zou kunnen zijn. Mijn uitwerkingen brengen daar verandering in. Hierdoor denk ik dat we in staat zullen zijn op een andere manier door de ruimte van het heelal te reizen. Wanneer dat precies gaat gebeuren weet ik niet, maar ik weet wel dat apparatuur voor het her-berekenen van donkere materie ons zal kunnen brengen naar een ander deel van het holografisch heelal. Een dergelijk heelal gedraagt zich als een eeuwig roterend tijd-torus-heelal. Een dergelijke transformatie in het hologram voorkomt dat we door de ruimte moeten reizen zoals dat nu gebeurt. Dat schiet niet op. Maar mijn uitwerkingen leggen bloot dat waar we ook terecht komen in het holografische heelal, we telkens een heelal zullen aantreffen dat er als een versneld uitdijend Big Bang heelal uitziet; dit zal echter met een andere versnelling uitdijen. Toch zullen we tegen die tijd weten dat dit  het versneld uitdijen van het heelal bedrieglijke dynamiek is.

Al langer bestonden er opvattingen over een heelal dat als hologram opgevat kon worden. Maar een formule voor de dynamiek ontbrak. Het enige dat er toe aanleiding gaf was dat de eenheid van oppervlak, is uitgerekend voor één bit. Wie ‘bit’ zegt, zegt energiepakketje, maar of dat voor de glad-continue  ruimtetijd van Albert Einstein geldt, is tot nu toe niet bewezen: Massa buigt wel ruimte en andere nabije massa’s  volgen die buiging, maar dat gebeurt ogenschijnlijk zonder bekendheid over verdere details van ruimte. Licht in het vacuüm (ruimte)) blijkt al wel uit energie-pakketjes te bestaan. De vraag is dus of ruimte zelf ook uit energie-pakketjes bestaat. Dit moet blijken uit experimenten. Het Fermi-lab is daarmee begonnen door een ‘holo-meter’ te bouwen.

De kern van mijn nieuwe formuleringen vertalen zich in een roterende licht-torus die het gevolg is van een wisselwerking tussen kwantumzwaartekracht en sub-kwantum-informatie uit een gebied beneden de Planckschaal. Die is bepaald door ‘platte donkere deeltjes’, die zich gedragen zich als ‘duo-deeltjes’ met een onderling gemeenschappelijk draaiingsmoment (spin). Deze ‘duo-deeltjes’ staan bloot aan rotatie-versnelling in een torus. Die ‘duo-deeltjes’ heb ik duonistische neutrino’s genoemd omdat het de bouwstenen van het holografische heelal zijn. Het zijn eigenlijk meer tijdsdeeltjes dan ruimte-deeltjes. Dat wil zeggen: Experimenten moeten meer worden toegespitst op detectie van asymmetrie in de tijd dan op het meten van vaste deeltjes (zoals ‘wimps’ voor donkere materie).

Er zijn talloze artikelen door mij geschreven in de aanloop naar dit artikel. Dat gaat terug tot een nieuwe formule voor donkere energie uit 2004 die ik in 2009 publiceerde. Daarbij had ik zowel het heelal als de zwarte gaten daarin, in een gedachtenexperiment binnenstebuiten gekeerd. Die formule kon worden uitgesplitst in kwantumzwaartekracht en donkere materie-kracht. Stapsgewijs heb ik daarna mijn artikelen uitgewerkt en tenslotte de formule gevonden waarmee ik de vergelijkingen van relativistische ruimtetijd ben gaan veranderen in een dynamiek van een roterend holografisch heelal. Een dergelijk heelal omvat al direct alle mogelijke parallelle heelallen die bij het huidige conservatieve versneld uitdijende Big Bang-heelal buiten het heelal liggen. Die perceptie lijkt me achterhaald. Daarom breng ik dit in de publiciteit. Mijn bevindingen uit mijn artikelen kunnen het af zonder een snaar- of M-theorie. Mijn taal voor de artikelen is die van natuurkundige wiskunde van puntdeeltjes.

Auteur: ing. Dan Visser, M. Ruyshof 20, 1333 JL Almere, Netherlands; telefoon: +31 (0)36 54 99 701, of email: dan.visser@planet.nl

Datum: 26 december 2015