DAN's Univers-Art
DAN's CosmologyArt
Geen Big Bang
Bewijs Nieuw Heelal
DAN's Biografie
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

DAN's Univers-Art

(for english go to http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=94 )

Dan Visser

Nieuwe heelal-theorie:

"Het Big Bang-heelal is niet fundamenteel en ontstaat uit een roterend hologram-heelal". Lees het in mijn boekje "Nieuwe Kosmologie", te bestellen bij mij, of  via de site: www.boekenbestellen.nl/boek/nieuwe-kosmologie/22363 .

Daarnaast maakt ik ook schilderijen vanuit mijn nieuwe kosmologisch denken: "De Schilderijen van DAN". Meer details erover vindt u op  www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23.

     

  Ing. Dan Visser (* 1947), Almere, Nederland, is gepensioneerd en onafhankelijk kosmoloog. Daarnast is hij schilderij-kunstenaar en heeft een verzameling zelf gemaakte schilderijen opgebouwd die geïnspireerd zijn op zijn nieuwe heelal-theorie.

Nieuwe Kosmologie.

We leven in een informatie-heelal.

Al langer is bekend dat het heelal als een informatie-heelal beschouwd kan worden. Dat is begonnen met de wetenschap dat informatie afgebeeld kan worden op een bol. Maar een bol kan ook tot een torus omgevormd worden en dan hebben we te maken met informatie op het oppervlak van een torus. Maar dit is slechts één kant van het verhaal. De andere kant is, dat het Big Bang-heelal niet fundamenteel is, maar wordt veroorzaakt door een fundamenteler heelal, namelijk: Het roterende hologram-heelal en daarvan roteert die torus. Deze nieuwe vorm voor het heelal impliceert een nieuwe dynamiek die verankerd is in de ‘verbrokkeling van vacuüm'.

Overigens wordt door wetenschappelijke instituties wel gepropageerd dat het heelal een hologram kan zijn, maar niet dat het ook nog roteert. In mijn theorie  is dat wel zo! Dit betekent, dat, wat we Big Bang-heelal zijn gaan noemen, niet langer fundamenteel is. Het Big Bang-heelal wordt geïnduceerd, oftewel: Het wordt voortgebracht door het roterende hologram-heelal.

Niet dat men het Big Bang-heelal niet als echt mag ervaren, maar het is niet fundamenteel. Is het versneld uitdijend vacuüm dan ook niet fundamenteel? Inderdaad. Het vacuüm in mijn theorie van het roterend hologram-heelal bestaat uit een onderverdeling van de kwantumeenheid en verfijnde tijdsdichtheden. Dat roept de vraag op of dát vacuüm de rotatie van hologram-heelal veroorzaakt. Die vraag heb ik uitgewerkt en beantwoord in mijn boekje over nieuwe kosmologie. Kunnen we dan soms de rotatie van het Big Bang-heelal toch detecteren? Ik denk van wel.

Volgens mijn formules en experimenteel bewijs door de waarneming van een 'dark flow' blijkt de rotatie van het Big Bang-heelal in een roterend (torus) hologram-heelal. Jammergenoeg wordt die 'dark flow' binnen de Big Bang-theorie hardnekkig verklaard als een extreem grote massa uit het begin van de Big Bang, Die zou zwaartekracht uitoefenen op naderbij gelegen nassa in het heelal. Maar dat is onzin: Die 'grote massa' bestaat niet! Het is de opéénhoping van dieper gelegen informatiedichtheid in het model van de roterende torus van het hologram-heelal. 

Verstrengelingskracht in vacuüm.

Door Dan Visser, Almere, Nederland, 14 Oktober 2017.

De natuurkunde Nobelprijs 2017 loopt achter bij de nieuwste inzichten over zwaartekracht. Die prijs is gegeven voor basisprincipes voor detectie van zwaartekrachtgolven (inmiddels 4x gedetecteerd). Die zijn bij versmelting van zwarte gaten het sterkst, omdat daarbij de massadichtheid groot is. Maar zwarte gaten zijn feitelijk een limiet van ruimtetijd waarop het Big Bang-heelal is gebaseerd. Het is nog maar de vraag of ze echt als massa-objecten bestaan. In de ruimte zit namelijk overwegend heel weinig ‘massa’ die ‘gewone zwaartekracht’ uitoefent, namelijk  zo’n 4%, maar inzichten over zwaartekracht zijn danig aan het veranderen.

Inmiddels is het inzicht over massadichtheid verscherpt door massa te beschouwen als informatiedichtheid. Op die manier kan ook vacuümdichtheid als informatiedichtheid worden beschouwd, omdat vacuümdichtheid net als massadichtheid een energiedichtheid is. Een verandering in de dichtheid geeft een kracht. Voor massadichtheid is dat ‘gewone zwaartekracht en voor vacuümdichtheid is dat ‘donkere zwaartekracht’. Er komt dus een 'extra zwaartekracht' bij. Volgens dat inzicht is er geen ‘donkere materie’ nodig om een toename van zwaartekracht geven. Ondertussen dijt de vacuümdichtheid in het Big Bang-heelal ook uit. Er moet dus energie bij komen om de vacuümdichtheid constant te houden (‘de kosmologische constante’). Maar omdat gebleken is dat het Big Bang-heelal versneld uitdijt, moet er versneld energie bijkomen. Dat is in conservatieve opvattingen ‘donkere energie’. Maar dat inzicht is dus verscherpt met het besef dat ‘donkere zwaartekracht’ en ‘donkere energie’ een elastisch verband met elkaar hebben.

Wat ik vervolgens heb gedaan is die opvattingen verder verscherpt met een ‘verfijning van de vacuümdichtheid’. Namelijk op de grens van de 'allerkleinste (gewone) zwaartekracht' en donkere zwaartekracht kun je stellen dat de kwantumeenheid en de verstrengeling van kwantumeenheden met elkaar gekoppeld zijn in de vacuümdichtheid. Het gaat daarbij om ‘kwantum-verstrengeling’, maar dan wel elk in hun eigen domein van zwaartekracht. Praktisch betekent dit dat kleinere massadeeltjes onderling via een kracht hun dynamiek met elkaar uitwisselen (gewone zwaartekracht), maar dat een onderverdeling van de kwantumeenheid ook een kracht heeft voor een nieuwe dynamiek tussen ‘donkere zwaartekracht en ‘(nieuwe) donkere energie’. In mijn beleving is daarmee vacuüm ‘verfijnd’ met een "verstrengelingskracht". Er is dus het domein van de kwantum-zwaartekracht en er is het domein van de verstrengelingskracht!

Maar er is wetenschappelijke strijd over het bestaan van ‘donkere materie’ of ‘donkere zwaartekracht’. Bestaat 'donkere materie' uit  deeltjes, of niet? Zo niet, dan moet het ‘donkere zwaartekracht’ zijn en (ongeveer) gelijkwaardig zijn aan 27% ‘extra zwaartekracht’, omdat dat percentage gelijkwaardig is aan de verdeling van ongeveer 4% gewone massa, 27% ‘donkere materie’ en ongeveer 69% conservatieve donkere energie in het conservatieve Big Bang-heelal. Dit zou betekenen, dat indien de ‘kwantumeenheid’ tot de realiteit behoort (en dat is breed gedragen), de “verstrengeling” in  de vacuümenergiedichtheid moet zitten. Die levert dus een “verstrengelingskracht”. Maar dan is die kracht ongeveer 7 maal groter dan de ‘gewone zwaartekracht’. En dat brengt me terug bij de Nobelprijs voor detectie van zwaartekrachtgolven van versmeltende zwarte gaten, waarvan het bestaan slechts de grenzen aangeeft van de bestaande ruimtetijd-theorie: Met even veel recht is een voorstellingsvermogen mogelijk voor een ander heelal dan het Big Bang-heelal, omdat een “verstrengelingskracht” in ‘verfijnd vacuüm’ de vacuümdichtheid ‘verbrokkelt of materialiseert’. Die ‘verbrokkeling’ impliceert een ander vorm van het heelal. En de ‘materialisatie’ laat een Big bang-heelal ontstaan. En dat is wat ik in mijn theorie over het roterend hologram-heelal heb vervat in een formule.

Info: www.darkfieldnavigator.com | dan.visser@planet.nl | www.vixra.org/author/dan_visser |

De wetenschappelijke onderbouwing voor mijn beweringen zijn bovendien vastgelegd in het overzicht van mijn artikelen, te vinden op: www.vixra.org/author/dan_visser, of de mirror-site www.rxiv.org/author/dan_visser.

In de titel is gesteld dat ik ook schilderijen maak. Momenteel bied ik een groot deel van mijn schilderij-collectie te koop aan. Dat wil zeggen zo'n totaal van 65 nieuwe en 'vroege' schilderijen. De vraagprijs van die collectie bedraagt (in overleg): één miljoen Euro. Dit is inclusief de auteursrechten van mijn artikelen, inclusief mjn schilder-stijlnaam (duonisme®). Exemplaren uit mijn collectie zijn ook afzonderlijk te koop. De vijf grote schilderijen (bovenaan) zijn verderop groot afgebeeld, en onderdeel van die eigen collectie.  Contact via e-mail: dan.visser@planet.nl , of per telefoon: 0365499701.

Reizen in nieuwe kosmologie!

De gedachte dat het heelal een hologram is, is niet nieuw. Maar mijn analyse en basisbewerkingen komen echter uit op een hologram dat ook roteert! Die rotatie leidt tot een torus-rotatie. Aan de binnenkant de torus ervaren we het heelal waaraan we de naam Big Bnag-heelal hebben gegeven. Daarin kennen we de realtiviteits- en kwantumtheorie, al dan niet in gecombineerde vorm, maar uit mijn bevindingen volgt ook, dat het heelal als Big Bang-heelal een geinduceerde manifestatie is ten gevolge van de rotatie van het roterende hologram. Dit geeft ons de indruk dat we met een versneld uitdijend Big Bang heelal te maken hebben. Op welke plek men zich ook bevindt in het roterende hologram, overal wordt, ofwel een versneld inuitdijend Big Bang-heelal ervaren, dan wel een inkrimpend Big Bang-heelal. Het is onzin om te denken dat parallelle heelalen daarom buiten het Big Bang-heelal liggen. Alle parallelle  heealllen zitten in het roterende hologram-heelal. Een toekomstige technologie met donkere zwaartekracht zal het mogelijk maken om met donkere zwaartekracht naar andere plekken in het roterende hologram-heelal te migreren. Dit zal een nieuwe vorm van reizen door het heelal zijn. Tijdens 'dat reizen' komt ruimtetijd op de tweede plaats. Die is alleen bedoeld om te 'her-manifesteren', terug in de ruimte en tijd van Einstein. Dat nieuwe reizen zal  via tijdsdichtheden in het verfijnde vacuüm gaan. Het reizen, zoals door de Algemene Relativiteit wordt voorspeld via 'worm-gaten', is een achterhaald idee en te beperkt. In mijn ‘nieuwe kosmologie’ is die beperking vedwenen door het toelaten van verfijnde informatie-fysica van vacuüm ‘die kleiner is de Planckschaal’ (ook wel de grens genoemd kleiner dan de kleinste grens voor ruimtetijd). Het loslaten van die beperking verandert het heelal van een Big Bang-heelal in een roterend hologram-heelal.

Nieuwe ouderdom voor het heelal.

Het inzicht in het bestaan van  materiële structuren, dus ook in ons zelf, verandert in een roterend hologram-heelal. Onze ‘geest’ doet daarin ook mee als fysica. Die ‘verfijning van fysica’ gebeurt met ‘duo-bits’, die het vacuüm verfijnen. 'Duo-bits' zijn een dieper proces voor de fysica van het heelal en bouwstenen voor de manifestatie van de 'geest'. Er zijn 17 x 1053 'duo-bits' nodig om 23,379 x 106 kwantum-bits te berekenen. Een kwantum-bit is 0,724 x 10-65cm2 volgens het holografisch principe van het G. 't Hooft. De versnelde uitdijing van het Big Bang-heelal verandert daardoor in een ‘suggestieve dynamiek’, die het gevolg is van de rotatie van het hologram-heelal. Hierdoor ontstaaat ook een nieuwe perceptie van ouderdom voor het heelal. Die ouderdom wordt bepaald door de drie vormen van rotatie binnen het hologram. In een eerder gepubliceerd artikel heb ik berekend dat een rotatie van de donkere materie-torus ongeveer 35.000 miljard jaar duurt. Een kwantummaterie-torus doet ongeveer 15.000 miljard jaar over een volledige rotatie. Een licht-torus in de vorm van het 'oer-licht'  (van de schijnbare Big Bang) doet er 133 miljard jaar over. Inmiddels heb ik ook uitgerekend dat het waarmenen van licht in het heden in een schijnbaar en geinduceerd versneld uitdijend Big Bang-heelal er ongeveer 363 Miljard jaar over doet. De drie rotaties geven samen een gemiddelde volledige rotatie-ouderdom van 12.624 miljard jaar. Dat is heel wat meer dan de ouderdom van het schijnbare Big Bang-heelal met 13,6 miljard jaar.

    (1)

In fig. (1) is de Dubbel Torus Theorie van Dan Visser afgebeeld voor het roterend hologram-heelal. De term ‘Dubbel Torus’ betekent dat ‘tijd kleiner dan de Planck-tijd’ en ‘een onderverdeling van de kwantumeenheid’ meedoet met de fysica en kosmologie. Te zien is een tweede torus (lichtgekleurd), die om een binnenste donkerder torus zit. De ‘oppervlakte-dikte’ van die donkergekleurde torus roteert. Dit is de roterende ‘donkere materie-torus’ in mijn theorie. In de ‘oppervlakte-dikte’ zit ‘donkere materie’ in de vorm van ‘duo-bits’. ‘Boven de Planck-schaal’ betekent dieper naar binnen gezien de donker gekleurde torus in (daar zit de kwantum-materiële wereld, niet te zien in dit plaatje). Daarin bevindt zich ook de relativistische tijd van de Algemene Relativiteit. In tegenovergestelde richting zit het domein ‘onder de Planck-schaal’, dus naar de buitenkant van de lichtgekleurde torus toe. Daar wordt tijd toenemend kleiner dan de Planck-tijd. Er is daar steeds minder invloed op de ‘onderverdeling van de kwantumeenheid’. Vandaar dat ik een kunstmatige grens heb afgebeeld voor de lichtgekleurde torus (waar de rode kleur van de figuur begint). Dat is de theorie-grens van het roterende hologram-heelal. Deze ideeën liggen ook vast in mijn raamwerk van vixra-artikelen.

Mijn boekje www.boekenbestellen.nl/boek/nieuwe-kosmologie/22363 .

                                                             

Dan Visser, poserend bij de 'Oostvaarders plassen' in Almere.

Mijn schilderijen zijn geïnspireerd op mijn 'nieuwe kosmologie' en te koop in een hogere prijsklasse (in overleg).

De schilderijen van DAN

Dit zijn vijf grote schilderijen, als deel van mijn collecte van meer dan 65 schilderijen bij mij thuis. Ze zijn te koop. De afmetingen zijn 100 x 120 cm, op hoge kwaliteit raam en canvas, met hoogwaardige acryl geschilderd en luxueus ingelijst tot 125 x 144 cm. Voor meer details, kijk op:  http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23.

Overzicht van schilderijen uit mijn collectie op mijn website:

http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=65; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=58; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=57; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=60; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=16

Contact: Ing. Dan Visser (DAN), Almere, Nederland, telefoon 0365499701, of email mij dan.visser@planet.nl.           

Overzicht van mijn artikelen: www.vixra.org/author/dan_visser

Deze pagina is bijgewerkt op 14 October 2017Alle rechten voorbehouden aan Dan Visser. Almere. the Netherlands. This website applies detailed juridical terms (see menu-button at the left of this page).