DAN's Univers-Art
DAN's CosmologyArt
Geen Big Bang
Bewijs Nieuw Heelal
DAN's Biografie
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

DAN's Univers-Art

(for english go to http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=94)

Dan Visser

Nieuwe heelal-theorie:

"Het Big Bang-heelal is geen fundamenteel heelal. De Big Bang ontstaat uit een roterend hologram-heelal". Lees er over in mijn boekje "Nieuwe Kosmologie", te bestellen bij mij dan.visser@planet.nl , of : www.boekenbestellen.nl/boek/nieuwe-kosmologie/22363 .

Of lees mijn nieuwe artikel: 'De Verbrokkeling van de Kwantum-eenheid van Vacuüm in de Dubbel Torus Theorie voor een Nieuw Heelal-Model': http://vixra.org/abs/1711.0435.

Daarnaast maakt ik ook schilderijen vanuit mijn nieuwe kosmologisch denken: "De Schilderijen van DAN". Meer details erover vindt u op  www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23.

     

  Ing. Dan Visser (* 1947), Almere, Nederland, is gepensioneerd en onafhankelijk kosmoloog. Daarnast is hij schilderij-kunstenaar en heeft een verzameling zelf gemaakte schilderijen opgebouwd die geïnspireerd zijn op zijn nieuwe heelal-theorie:

'Het Roterend Hologram-Heelal'.

Vacuum kan worden verbrokkeld.

Schilderij van DAN: "Dark Energy Space", 40 x 50 cm, acryl op papier (ingelijst).

De gangbare opvatting is, dat leeg vacuum niet helemaal vrij is van energie. Het bevat 'virtuele' energie en behoudt een constante energiedichtheid. Ondertussen dijt het Big Bang-heelal versneld uit. Maar een nieuwe energie-tensor laat zien hoe vacuum kan worden verbrokkeld (verfijnd),. Daarmee wordt de basis gelegd wordt voor een nieuw heelal model. De tensor is een nieuwe fysische bouwsteen voor vacuum. Het maakt de kwantum-eenheid niet langer onschendbaar en dat werpt een totaal ander licht op de manier waarop over het heelal gedacht kan worden. Het Big Bang-heelal komt voort uit een veel groter roterend hologram-heelal. Daarin ontstaan allerlei materiele stelsels, structuren en planeten. Daarin bestaan parallelle heelallen niet buiten, maar direct binnen het roterend hologram heelal. Wezens hebben daarin niet alleen een materiele structuur, maar ook geest die deel neemt aan de verfijndere structuur van het roterend hologram-heelal. Ik heb daarover gepubliceerd in het artikel http://vixra.org/abs/1711.0435. Ik ben onafhankelijk kunstenaar en kosmoloog (DAN). Mijn schilderijen krijgen door mijn denken over nieue kosmologie extra betekenis. Ze zijn te koop.

In totaal heb ik ongeveer 65 schilderijen, waarvan 'nieuwe' en 'vroege' schilderijen. De vraagprijs voor mijn collectie bedraagt (in overleg): ongeveer 950.000 euro, maar de schilderijen kunnen ook afzonderlijk worden gekocht, zoals enkele grote recente schilderijen (zie boven- en onderaan deze pagina) ! Tot de vraagprijs behoren ook de auteursrechten van mijn artikelen, inclusief mjn schilder-stijlnaam (duonisme®).

Contact via e-mail: dan.visser@planet.nl , of per telefoon: 036 54 99 701 of vanuit het buitenland +31 36 54 99 701.

We leven in een informatie-heelal.

Al langer is bekend dat het heelal als een informatie-heelal beschouwd kan worden. Dat is begonnen met de wetenschap dat informatie afgebeeld kon worden op een bol. Dit is vervolgens geëvolueerd naar een nieuwe manier om naar zwaartekracht te kijken. Behalve 'gewone zwaartekracht' bestaat er namelijk ook 'donkere zwaartekracht' inclusief  'donkere energie!

Donkere energie heeft te maken met vacuüm. Het is energie waarmee men denkt dat het heelal versneld uitdijt, althans, dat is de algemene gedachte behorend bij het inzicht dat het heelal van oorsprong begonnen zou zijn met een Big Bang. Maar in mijn 'Nieuwe Kosmologie' (nieuwe heelal-model) is dat niet langer het geval. De Big Bang heeft niet plaatsgevonden. In mijn 'Nieuwe Kosmologie' staat het roterende hologram-heelal aan de basis van het Big Bang-heelal. Daarin staat de ‘verbrokkeling van het vacuüm' centraal.

Er werd al wel door institutionele wetenschappers gepropageerd dat het heelal een hologram kan zijn, maar niet dat het ook nog zou roteren. En in de periode 1920-1930 waren er aanvankelijk kosmologen die dachten dat het Big Bang-heelal zou kunnen roteren, maar dat werd in de jaren 1970 door Amerikaanse invloed in de kosmologie terzijde geschoven. Het Big Bang-heelal werd verheven als een op zichzelf staand verschijnsel; immers een dergelijke plotselinge oorsprong paste goed bij de christelijke leer van de schepping. Maar in mijn nieuwe heelal-theorie wordt het Big Bang-heelal geïnduceerd vanuit de rotatie van een informatie-heelal waarin de verbrokkeling van vacuüm een belangrijke rol speelt. Dit betekent niet dat men het Big Bang-heelal niet als 'echt' zou mogen ervaren. Het enige is: Het is niet fundamenteel. Het versneld uitdijend vacuüm is ook niet fundamenteel. In mijn nieuwe kosmologie bestaat het vacuüm uit een onderverdeling van de kwantumeenheid en verfijnde tijdsdichtheden. Die zijn het die het roterende hologram-heelal bepalen in vorm en dynamiek. Zover gaat de huidige kosmologie niet. Daarom heb ik daar een boekje over geschreven, maar er is nog geen exemplaar van verkocht. Toch houd ik vol. Want het heelal werkt in mijn optiek fysisch anders dan tot nu toe wordt gedacht. Het bestaat niet alleen uit een fysisch materiële dynamiek, maar ook uit een verfijndere dynamiek voor de 'geest'. Die doet mee als fysische grootheid! Maar dat is een opvatting die tot op heden buiten de fysica wordt gehouden. Die wordt afgedaan als metafysische dynamiek en zou ophouden te bestaan zodra de materiële dynamiek zijn bestaansrecht verliest. Daar denk ik dus anders over. En ik draag in mijn vixra-artikelen bewijzen aan voor die nieuwe zienswijze (www.vixra.org/author/dan_visser).

Mijn formules en institutioneel experimenteel gevonden waarnemingsbewijs van een 'dark flow' in het heelal blijkt de rotatie van het Big Bang-heelal in een roterend (torus) hologram-heelal daadwerkelijk te bestaan. Jammer genoeg wordt die 'dark flow' binnen de Big Bang-theorie hardnekkig verklaard door een extreem grote massa uit de begintijd van het Big Bang-heelal. Die zou zwaartekracht uitoefenen op naderbij gelegen massa's in het heelal. Die onzin deel ik niet. Een dergelijk 'grote massa' bestaat niet! Wel bestaat het roterende hologram-heelal! En zo zijn er veel meer fysische en kosmologische bewijzen voor een andere oorsprong in de vorm van een roeternd hologram-heelal.

Verstrengelingskracht in vacuüm.

Velen zijn lyrisch over de Nobelprijs natuurkunde 2017 voor de detectie van zwaartekrachtgolven, maar daar hoort een belangrijk facet bij, namelijk dat er inmiddels nieuwe inzichten zijn over zwaartekracht. Het is een prijs voor het ontwikkelen van de detectieprincipes van inmiddels 4x gedetecteerde zwaartekrachtsgolven die afkomstig zijn van de versmelting van zwarte gaten als wel een eerste waarneming van de versmelting van twee neutronensterren. Daarbij was ook een lichtflits waarneembaar welke nog sterker was dan een supernova. Zwarte gaten zijn feitelijk de limiet van ruimtetijd voor het (conservatieve) Big Bang-heelal, vandaar dat het nog maar de vraag is of zwarte gaten echt als massa objecten bestaan. Wordt daarbij meegewogen dat ‘donkere zwaartekracht’ het bestaan van ‘donkere materie’ vervangt (27% in het conservatieve Big bang-heelal ten opzichte van 4% zichtbare materie) dan zal er bijna 7 keer meer zwaartekracht zijn dan alleen maar die op basis van zichtbare zwaartekracht. Wat er dus gedetecteerd is, is een combinatie van zwaartekracht (door maximale materiedichtheid) én ‘donkere zwaartekracht’ (‘extra zwaartekracht’ door een enorme vacuümdichtheid in het kwantum-domein). De ‘extra zwaartekracht’ koppelt zich aan kwantumverstrengeling middels elastische donkere energie.

Het conservatieve Big Bang heelalmodel vereist telkens meer energie om de vacuümenergiedichtheid constant te houden in het versneld uitdijend heelal (de her-toepassing van de kosmologische constante’) in tegenstelling tot in mijn ‘Dubbel Torus Theorie. Daarin is die (onbekende) ‘donkere energie’ verspreid over een gigantisch veel groter heelal. Alle beschikbare (nieuwe) ‘donkere energie’ gaat zitten in het veel grotere roterend hologram-heelal. Dat is mogelijk indien een ‘verfijning’ (‘verbrokkeling’) van de vacuümdichtheid’ wordt toegepast. Het betekent dat, op de grens van allerkleinste ‘gewone zwaartekracht’ en ‘donkere zwaartekracht’, de kwantumeenheid apart beschouwd moet worden van de verstrengeling tussen kwantumeenheden. De ‘kwantum-verstrengeling’ wordt over twee domeinen van zwaartekracht verdeeld: Een domein voor ‘kwantumeenheden’ (voor ‘gewone materie’) en een domein voor ‘verstrengelingkracht’ (van ‘verfijnd vacuüm’). Of anders gezegd: Kleinere massadeeltjes wisselen onderling middels kwantumzwaartekracht hun dynamiek uit, wat leidt tot ‘gewone zwaartekracht’, maar de ‘verbrokkeling van vacuümdichtheid’ is onderhevig aan de inwerking van tijd kleiner dan de Plancktijd. Deze beide domeinen zijn een uitdrukking van de twee ‘tori’ in mijn Dubbel Torus Theorie en veroorzaken het roterend hologram-heelal.

Info: www.darkfieldnavigator.com | dan.visser@planet.nl | artikelen ondergebracht in: www.vixra.org/author/dan_visser |

of de mirror-site www.rxiv.org/author/dan_visser.

 

Nieuw heelal-model volgens mijn Dubbel Torus Theorie.

          (1)

In fig. (1) is de Dubbel Torus Theorie van Dan Visser voor het Roterend Hologram-Heelal afgebeeld als illustratie. De term ‘Dubbel Torus’ betekent dat ‘tijd kleiner dan de Planck-tijd’ (de momenteel kleinste gangbare tijd in de fysica) en ‘een onderverdeling van de kwantumeenheid’ meedoet met de fysica en kosmologie. In de illustratie is een grotere (tweede) torus (lichtgekleurd) te zien, die om een binnenste donkerder torus heen zit. De ‘oppervlakte-dikte’ van die kleinere donkergekleurde torus roteert. Dit is de roterende ‘donkere materie-torus’ in mijn theorie. In mijn theorie bestaat 'donkere materie' niet als vaste deeltjes boven de Planckschaal. Het is 'verbrokkeld vacuüm'. De bouwsteen van verbrokkeld vacuüm is een energie-tensor (Tdan ) die een uitdijende of inkrimpende werking vertoont in de vorm een torus die door twee bits wordt bepaald, oftewel een ‘duo-bit’. Dit is een onderverdeling van een kwantumbit.

In de illustratie betekent boven de Planck-schaal’: Dieper naar binnen kijkend, de kleinere donker gekleurde torus in, daar zit de kwantum-materiële wereld en de uitgekristaliseerde vaste materiele wereld van alledag; hier dus niet te zien in deze illustratie. Daarin bevindt zich ook de relativistische tijd van de Algemene Relativiteit en de Newton-zwaartekracht.

In tegenovergestelde richting, naar buiten toe, de grotere lichtgekleurde torus in, bevindt zich het domein ‘onder de Planck-schaal’. Daar wordt tijd toenemend kleiner dan de Planck-tijd. Er is daar steeds minder invloed op de ‘onderverdeling van de kwantumeenheid’. Vandaar dat ik een kunstmatige grens heb afgebeeld voor de lichtgekleurde torus (waar de rode kleur van de figuur begint). Dat is de theorie-grens van het roterende hologram-heelal. Deze ideeën liggen ook vast in mijn raamwerk van vixra-artikelen.

Boekje www.boekenbestellen.nl/boek/nieuwe-kosmologie/22363 .

                                                             

Dan Visser, poserend bij de 'Oostvaarders plassen' in Almere.

Mijn schilderijen zijn geïnspireerd op mijn 'nieuwe kosmologie' en te koop in een hogere prijsklasse (in overleg).

 

Schilderijen van DAN

Dit zijn vijf grote schilderijen, als deel van mijn collecte van meer dan 65 schilderijen bij mij thuis. Ze zijn te koop. De afmetingen zijn 100 x 120 cm, op hoge kwaliteit raam en canvas, met hoogwaardige acryl geschilderd en luxueus ingelijst tot 125 x 144 cm. Voor meer details, kijk op:  http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23.

Overzicht van schilderijen uit mijn collectie:

http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=65; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=58; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=57; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=60; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=16

"The Real You" (video van Alan Watts) die voor mij goed weergeeft het voortbestaan van geest en materie. Ik koppel dat aan mijn roterend hologram-heelal: https://www.youtube.com/watch?v=mMRrCYPxD0I

Contact: Ing. Dan Visser (DAN), Almere, Nederland, telefoon 0365499701, of email mij dan.visser@planet.nl.           

Overzicht van mijn artikelen: www.vixra.org/author/dan_visser

Deze pagina is bijgewerkt op 19 Januari 2018Alle rechten voorbehouden aan Dan Visser. Almere. the Netherlands. This website applies detailed juridical terms (see menu-button at the left of this page).