DAN Artist Cosmos
DAN's CosmologyArt
Media Info NL
Hologram rTTH
DAN's Blog (dutch)
Some Details
No Big Bang
Dark matter-force
Time Torus
Dark Energy Force
SubQuantum
Soulnavigation
DAN's Biography
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms

DAN Artist Cosmos

  DAN's nieuwe Heelal-theorie

           en zijn schilderijen.

                     Ing. Dan Visser (foto 2016) ontwikkelde een nieuwe heelal-theorie door theoretisch een kracht te bepalen die informatie van de fysieke werkelijkheid en zwarte gaten op een nieuwe manier met elkaar verbindt volgens bestaande natuurkundige-wiskunde. Dit leidt tot een verfijning van tijd in een nieuwe donkere energiekracht en daarmee een nieuw heelal. Zijn theorie is tevens de inspriratiebron waarmee hij zijn schilderijen maakt. Er lijkt steeds meer bewijs te komen voor zijn theorie. De waarde van zijn schilderijen schiet omhoog!

De vele schilderijen, die ik als kunstenaar-wetenschapper heb gemaaakt, hebben een bijzonder inspiratiebron, namelijk: Een nieuwe heelal-theorieVanuit die invalshoek maak ik ze nog steeds. Mijn schilderijen zien er daarom een beetje anders uit dan doorgaans in de kunstwereld het geval is. Ze kunnen om die reden aantrekkelijk zijn voor kunstverzamelaars. Mogelijk ook omdat ze op termijn veel waard kunnen worden. Een groot deel uit zo'n 65 schilderieijen, plus de auteursrechten van mijn artikelen over mijn nieuwe heelal-theorie, plus mijn schilder-stijlnaam (duonisme), worden nu te koop aangeboden, voor in totaal twee miljoen Euro. Daartoe behoren ook de vijf grote schilderijen die zijn afgebeeld op het midden van deze pagina. Wie wetenschappelijk geinteresserd is kan de theorie-ontwikkeling volgen in het overzicht van mijn artikelen. In het kort geef ik een toelichting op mijn nieuwe heelal-theorie, mede naar aanleiding van recent artikel in mijn overzicht, dat als titel heeft:

Nederlands gepensioneerde verandert Relativiteitstheorie in dynamiek van een

eeuwig roterend Holografisch Heelal: http://vixra.org/abs/1512.0443

Artikel Overzicht: www.vixra.org/author/dan_visser

DAN's nieuwe Heelal

Het raamwerk van mijn wetenschappelijke artikelen beschrijft een eeuwig roterend holografisch heelal. Dit is een heelal waarin de fysische werkelijkheid berust op het uitrekenen en her-berekenen van materiële manifestaties. Het omvat mijn visie dat het materiële Big Bang heelal slechts één van de vele materiële manifestaties is zonder een begin in tijd. In mijn model is sprake van meerdere holografische Big Bang heelallen tegelijkertijd, die als parallelle heelallen direct in de realiteit bestaan. Dit verwerpt dus dat parallelle heelallen buiten het conservatieve Big Bang heelal liggen. Het verwerpt ook dat het conservatieve Big Bang heelal versneld uitdijt. Die versnelde uitdijing is in mijn model niets anders dan het gevolg van rotatie van dat complete holografische heelal. Dit gaat eeuwig door. Die holografische rotatie is de motor van de materiele uitrekening en herberekening en komt voort uit een dieper energie-en tijdsdomein dan nu wordt toegedicht voor het conservatieve enige Big Bang heelal. In die zin zijn de schilderijen die ik maak in hun ontwikkeling verbonden aan de ontwikkeling van mijn theorie in artikelvorm. Daarmee in verband heb ik ook een  stijlnaam laten registreren: ‘duonisme’. Artistiek houdt dat in dat de zichtbare fysische relatieve werkelijkheid (4 Dimensies met dualisme) een uitvloeisel is van een 5D heelal, dat is georganiseerd als roterend dynamisch donker materie heelal met holografische eigenschappen. Dit grotere geheel (de aanvankelijke 4D Big Bang in 5D), dat is duonisme! Dit omvat ook de geest, die tot voorheen behoorde tot het domein van de metafysica.

We leven in een ander heelal dat tot dusver gedacht wordt. In mijn nieuw ontwikkelde heelal-theorie is het heelal een eeuwig roterend holografisch heelal, wat in de plaats komt van het conservatieve versneld uitdijend Big Bang-heelal. Het nieuwe heelal-model is niet meer gebaseerd op louter een getal voor donkere energie, maar op een verhouding tussen aantallen oppervlakken van kwantumzwaartekracht en 'informatie-eenheden'. Deze laatste worden door onderliggende 'verfijndere informatie-eenheden' aangestuurd. In andere woorden betekent dit dat de kwantumwereld door verfijndere 'duo-deeltjes' wordt her-berekend. Daarbij wordt van 'tijd kleiner dan de Planck-tijd' gebruik gemaakt, inclusief verfijndere energie. Door die karakterstiek bestaat donkere materie niet uit vaste deeltjes, maar uit gespreide tijdsdichtheden. Daardoor ontstaat een andere vorm en dynamiek van het heelal. Er bestaat dus geen heelal meer dat uit het 'niets' is ontstaan zoals de Big Bang met een begin van tijd, maar er bestaat een heelal dat zich gedraagt als een eeuwig roterende tijd-torus heelal. Dit is een compleet heelal-hologram in de vorm van een verzameling Big Bang heelallen, die wel van elkaar verschillen, maar tegelijkertijd bestaan als een gezamenlijk heelal. Dat maakt dat paralelle heelallen direct in de realiteit bestaan en niet buiten het conservatieve Big Bang heelal liggen. De rotatie van het complete holografische heelal geeft de indruk van een versnelde uitdijiend heelal en is dus een bedriegelijke dynamiek. De beschrijving van mijn nieuwe heelal-model is uitgewerkt in een raamwerk van stapsgewijs uitgewerkte wetenschappelijke artikelen (zie de link onderaan deze pagina voor het overzicht van artikelen).

Er is inmiddels veel bewijs voor mijn nieuwe heelaltheorie, waarvan een recenste er uit springt, namelijk dat Einsteins GRT (General Relativity Theorie in 4D) in 5D geschonden wordt. ‘Gewone’ GRT-zwarte gaten bestaan dan ineens niet meer. Het worden ‘ring-zwarte gaten’, die onstabiel worden. Daarna zijn het 'naakte singulariteiten' die geen gebeurtenishorizon hebben. Dit is met supercomputer-simulaties aan het licht gebracht, maar ik heb dat 3 jaar eerder dan een publicatie daarover beschreven in drie van mijn wetenschappelijke artikelen waarvan één uit november 2011. Vandaar dat ik onlangs een uitgebreid commentaar heb ingestuurd naar New Scientist, waarin ik aangeef dat er geen zwaartekrachtgolven kunnen bestaan, omdat instabiele ring-zwarte gaten in 5D die niet kunnen produceren. In plaats daarvan hebben we te maken met 'donkere materie' als ‘tijdsdichtheden’. Daarom zijn de op 14 september 2015 gedetecteerde signalen voor zwaartekrachtgolven van het LIGO-project niet afkomstig van samensmeltende zwarte gaten, maar van donkere materie die een nieuwe vorm en dynamiek van het heelal indiceert. 

Ik heb mijn artikelen noodgedwongen ondergebracht in een alternatief archief omdat de Amerikaanse wetenschapsinstituten zich bedreigd voelen door de zware kritiek die al vele jaren op het Big Bang heelal bestaat. De Nederlandse wetenschapsinstituten zijn daarin volgend. Daarbij wordt het conservatieve Big Bang heelal als 'heilig' beschouwd. En met regelmaat wordt een publicitair offensief uitgevaardigd om het Big Bang heelal te handhaven. Ik conformeer me daar niet aan, omdat ik heb weten door te dringen tot een nieuwe perceptie op kosmologie. Dat is mogelijk geweest met bestaande natuurkundige wiskunde. Hier maak ik dus ook schilderijen over. Die worden uitzonderlijk, uniek en authentiek genoemd, en anders dan wat in de kunstwereld doorgaans aan schilderijen te zien is. Dit betekent dat een zeldzame collectie schilderijen beschikbaar is gekomen. Sinds kort is het mogelijk een deel van mijn collectie aan te kopen.

Verkoop gaat om een deel uit zo'n 65 schilderijen, waaronder

onderstaande vijf, voor een totaal prijs van 2 Miljoen Euro.

Onderaan deze pagina staan links om mijn schilderijen te bekijken.

Voor meer informatie kunt u bellen naar Ing. Dan Visser (DAN), Almere, Nederland, telefoon 0365499701, of email naar dan.visser@planet.nl

Zie ook Media Informatie: http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=93

                         

            

         Five paintings (part of the collection of 65) at DAN's home for sale.

The paintings shown above are sized 100 x 120 cm on canvas and additional framed-in luxuriously at the size of 125 x 144 cm. 

Look for painting details on: http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23

 DAN's new Universe-theory    

      and his paintings.

                       Ing. Dan Visser (photograph 2016) developed a new universe-theory by theoretically describing a force, which connects information of the physical reality and black-holes in a new manner according to existing physics-mathematics. This leads to a refined time in a new dark energy formula and thus a new universe. His theory is also the inspiration-source for making his paintings. However, it looks like more evidence becomes available for his theory.

As a painting-artist and scientist I made a lot of paintings. Still I do. The paintings emerge from a special inspiration-source: A new theory for the universe. The paintings are a little different from the paintings that are ussually exchanged in the Art-world. Possibly therefore my paintings could be attractive for art-collectors. Possibly also, because on a longer term they could be worth a lot. A large part of my collection, out of about 65 paintings, plus the author-rights of my theory-articles, plus my painting-style-name (duonisme), are now for sale, for in total two two million EuroWhereof the five large painting shown in the middle of this page also belong to this sales-offer.

Who is interested can follow the theory-development in the overview of my articles. Shortly I give an introduction to my new theory of the universe, due to a recent article in my overview, which has the title:

Dutch pensionado changes the Theory of Relativity in dynamics

of an eternal rotating Holographic Universe: http://vixra.org/abs/1512.0443.

Articles Overview: www.vixra.org/author/dan_visser

We live in another universe than thought until now. In a new developped universe-theory the universe is an eternal rotaing holographic universe, which replaces the conservative accelerating Big Bang universe. My new model of the universe is no longer based on just a number for dark energy, but on a ratio between amounts of surfaces of quatumgravitation and information-units. The latter are controled by underlaying refined information-units. In other words: The quantumworld is recalculated by refined 'duo particles', which make use of time smaller than the Plancktime. This characteristic implies that dark matter is not existing of solid particles, but of distributed time-densities. This leads to another shape and dynamics of the universe. So, there is no longer a universe emerging from 'nothing', such as a conservative Big Bang universe that started in time. Instead the universe behaves as an eternal rotating time-torus and represents itself as a hologram that embeds may different Big Bang universe simultanuously. That's why parallel-universes do not exist outside a conservative Big Bang universe, but exist directly in the reality of a complete rotating universe-hologram. So, actually we live in a 'quasi' Big Bang universe, where accelerating expansion is a deceptive dynamics. My new model of the universe is described in a framework of step by step written scientific articles.

Meanwhile a lot of evidence is available for my new universe-theory, whereof a recent one is highlighted., namely: Einsteins  GRT (General Relativity Theorie in 4D) is violated in 5D. This means ‘normal GRT-blackholes suddenly do not exist any longer. They become 'instable ring-blackholes'. Then afterwards they become 'naked singularities', which have no event-horizons. This is revealed by supercomputer-simulaties. However I described that 3 years earlier in one of my articles, whereof an article in November 2011. For this reason I think we deal with dark matter as time-densities in the LIGO-experiments, instead of gravity-waves. I think it indicates evidence for dark matter in an other role and emerging an another shape and dynamics for the universe, such as I propose as my rotating holographic universe.

Compelled by necessity I have posted my articles in an alernative archive, because the American science-institutes feel threatened by the heavy critics towards the Big Bang theory for several years already. The Dutch science-institutes are a follower in this respect. The Big Bang is considered as 'holy' and regularly a publication-offensive is issued to maintain the Big Bang universe. I am not conformational to that, beacuse I managed to penetrate deeper in a new cosmology with physics-mathematics. I also make paintings about my theory. These are unique and authentic, and different from the paintings that usually are exchanged in the art-world. Herewith a rare collection of paintings has become available. Recently it is possible to buy a large part of my collection of paintings:

Sales concerns an amount out of about 65 paintings, of which the upper

five shown above, for the total price of two Million Euro.

For more information, call: Ing. Dan Visser (DAN), Almere, the Netherlands.  Phone: +31 36 54 99 701 , or email dan.visser@planet.nl

Detail-viewing:

Articles Overview: www.vixra.org/author/dan_visser

Inview painting-collection:

http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=65; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=58; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=57; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=60; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=16

This page last modified April 18 2016. All rights reserved Dan Visser. Almere. the Netherlands.

Note: This website applies detailed juridical terms (menu-button at the left of this page).