DAN's Univers-Art
DAN's CosmologyArt
Geen Big Bang
Bewijs Nieuw Heelal
DAN's Biografie
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

DAN's Univers-Art

(for english go to http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=94)

Dan Visser

Nieuwe heelal-theorie:

"Het Big Bang-heelal is niet fundamenteel en ontstaat uit een roterend hologram-heelal". Lees het in mijn boekje "Nieuwe Kosmologie", te bestellen bij mij, of  via de site: www.boekenbestellen.nl/boek/nieuwe-kosmologie/22363 .

Lees mijn nieuwe artikel: De Verbrokkeling van de Kwantum-eenheid van Vacuüm in de Dubbel Torus Theorie voor een Nieuw Heelal-Model: http://vixra.org/abs/1711.0435.

Daarnaast maakt ik ook schilderijen vanuit mijn nieuwe kosmologisch denken: "De Schilderijen van DAN". Meer details erover vindt u op  www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23.

     

  Ing. Dan Visser (* 1947), Almere, Nederland, is gepensioneerd en onafhankelijk kosmoloog. Daarnast is hij schilderij-kunstenaar en heeft een verzameling zelf gemaakte schilderijen opgebouwd die geïnspireerd zijn op zijn nieuwe heelal-theorie.

Vacuum kan worden verbrokkeld.

Schilderij van DAN: "Dark Energy Space", 40 x 50 cm, acryl op papier.

De gangbare opvatting is, dat leeg vacuum niet helemaal vrij is van energie. Het bevat virtuele energie en behoudt een constante energiedichtheid, terwijl het Big Bang-heelal versneld uitdijt.
Maar een nieuwe energie-tensor laat echter zien hoe vacuum kan worden verbrokkeld (verfijnd), waarmee de basis gelegd wordt voor een nieuw heelal model. Dit heeft ingrijpende gevolgen. De tensor is een nieuwe fysische bouwsteen voor vacuum.

Het maakt de kwantum-eenheid niet langer onschendbaar. Dat werpt een totaal ander licht op de manier waarop over het heelal gedacht kan worden.
Het Big Bang-heelal blijkt niet langer fundamenteel te zijn. Het komt voort uit een veel groter roterend hologram-heelal. Daarin ontstaan allerlei materiele stelsels, structuren en planeten. Parallelle heelallen bestaan in een dergelijk heelal niet buiten, maar direct binnen dat heelal, voortaan op te vatten als een roterend hologram-heelal. Wezens in dat heelal hebben niet alleen een materiele structuur, maar ook geest die deel neemt aan de verfijndere structuur van het roterend hologram-heelal.
Dit is gepubliceerd in het artikel
http://vixra.org/abs/1711.0435 geschreven door onafhankelijk kunstenaar en kosmoloog DAN. Ook zijn schilderijen krijgen daardoor extra betekenis. Ze zijn te koop.

Momenteel bied ik een groot deel van mijn schilderij-collectie te koop aan. In totaal heb ik ongeveer 65 schilderijen, waarvan 'nieuwe' en 'vroege' schilderijen. De vraagprijs voor mijn collectie bedraagt (in overleg): 950.000 euro, maar enkele grote recente schilderijen zijn ook afzonderlijk te koop (zie boven- en onderaan deze pagina) ! Tot de vraagprijs behoren ook de auteursrechten van mijn artikelen, inclusief mjn schilder-stijlnaam (duonisme®). Contact via e-mail: dan.visser@planet.nl , of per telefoon: 0365499701.

Nieuwe Kosmologie.

We leven in een informatie-heelal.

Al langer is bekend dat het heelal als een informatie-heelal beschouwd kan worden. Dat is begonnen met de wetenschap dat informatie afgebeeld kon worden op een bol. Dit is vervolgens geëvalueerd naar een nieuwe wijze om naar zwaartekracht te kijken. Behalve 'gewone zwaartekracht' bestaat er ook 'donkere zwaartekracht', én donkere energie! Die donkere energie is geen angstige mystiek, maar een energie waarmee men denkt dat het heelal versneld uitdijt. Althans, dat is de gedachte die behoort tot inzichten dat het heelal van oorsprong begonnen zou zijn met een Big Bang. Dit is dus in mijn 'Nieuwe Kosmologie' niet langer het geval. In mijn 'Nieuwe Kosmologie' staat centraal dat het Big Bang-heelal niet fundamenteel is, maar veroorzaakt wordt door een fundamenteler heelal, genaamd: Het roterende hologram-heelal. Dat levert een nieuwe vorm en dynamiek voor het bestaan van het heelal op. Daarin staat centraal de ‘verbrokkeling van het vacuüm'.

Voorheen werd door institutionele wetenschappers wel selectief gepropageerd dat het heelal een hologram kon zijn, maar niet dat het ook nog zou roteren. En in de periode 1920-1930 waren er aanvankelijk ook kosmologen die dachten dat het Big Bang-heelal zou kunnen roteren, maar dat werd in de jaren 1970 door Amerikaanse invloed in de kosmologie terzijde geschoven. Het Big Bang-heelal werd verheven als een op zichzelf staand verschijnsel; immers de Big Bang paste goed bij de christelijke leer van de schepping. Maar dat is dus in mijn 'Nieuwe Kosmologie' niet langer het geval. In mijn nieuwe heelal-theorie wordt het Big Bang-heelal geïnduceerd vanuit de rotatie van een informatie-heelal waarin de verbrokkeling van vacuüm een belangrijke rol speelt. Het Big Bang-heelal is dus niet langer fundamenteel. Dit betekent niet dat men het Big Bang-heelal niet als 'echt' zou mogen ervaren. Het enige is: Het is niet fundamenteel. Het versneld uitdijend vacuüm is daarom ook niet fundamenteel. In mijn nieuwe kosmologie bestaat het vacuüm uit een onderverdeling van de kwantumeenheid en verfijnde tijdsdichtheden. En zover gaat de huidige kosmologie niet. Ik heb er een boekje over geschreven, waarvan nog geen exemplaar is verkocht.

Toch houd ik vol. Het heelal is en werkt fysisch anders dan tot nu toe wordt gedacht. Het bestaat niet alleen uit een fysisch materiële dynamiek, maar ook uit een verfijndere dynamiek voor de 'geest'. Die doet mee als fysische grootheid! Dit idee wordt tot op heden buiten de fysica gehouden en afgedaan als metafysische dynamiek; welke zou ophouden te bestaan zodra de materiële dynamiek zijn bestaansrecht verliest. Nee dus! Ik denk daar anders over. En ik draag in mijn vixra-artikelen bewijzen aan voor mijn nieuwe heelal model (zie de link in het begin van deze pagina).

Volgens mijn formules en experimenteel bewijs door de waarneming van een 'dark flow' blijkt de rotatie van het Big Bang-heelal in een roterend (torus) hologram-heelal ook werkelijk te bestaan. Maar jammer genoeg wordt die 'dark flow' binnen de Big Bang-theorie hardnekkig verklaard als veroorzaakt door een extreem grote massa uit de begintijd van het Big Bang-heelal. Die zou zwaartekracht uitoefenen op naderbij gelegen massa's in het heelal. Die onzin deel ik niet. Die 'grote massa' bestaat niet! Wat wel bestaat is het roterende hologram-heelal. En daar zien we met dit verschijnsel 'in verte'  het bewijs van. En zo zijn er nog veel meer fysische en kosmologische bewijzen voor wat ik beweer.

Verstrengelingskracht in vacuüm.

Om mijn theorie kracht bij te zetten, stel ik hier dat velen lyrisch zijn over de Nobelprijs natuurkunde 2017 voor de detectie van zwaartekrachtgolven, maar er hoort een belangrijk facet bij, namelijk dat er inmiddels nieuwe inzichten zijn over zwaartekracht. De prijs is gegeven voor het ontwikkelen van de detectieprincipes van inmiddels 4x gedetecteerde zwaartekrachtsgolven afkomstig van de versmelting van zwarte gaten en een tot nu toe eerste waarneming van de versmelting van twee neutronensterren, waarbij ook een lichtflits waarneembaar was, welke nog sterker was dan een supernova.. Maar zwarte gaten zijn feitelijk de limiet van ruimtetijd voor het (conservatieve) Big Bang-heelal.. Vandaar dat het nog maar de vraag is of zwarte gaten echt als massa objecten bestaan. Indien daarbij wordt meegewogen dat ‘donkere zwaartekracht’ het bestaan van ‘donkere materie’ vervangt (27% daarvan zou aanwezig zijn in het conservatieve Big bang-heelal) dan zal er bijna 7 keer meer zwaartekracht zijn dan alleen maar die op basis van zwaartekracht door zichtbare materie (4%). Wat er dus gedetecteerd kan zijn is een combinatie van zwaartekracht (door maximale materiedichtheid) én ‘donkere zwaartekracht’ (dat wil zeggen ‘extra zwaartekracht’ door een enorme vacuümdichtheid in het kwantum-domein. Deze ‘extra zwaartekracht’ houdt verband met de kwantumverstrengeling. Op dit punt is het inzicht in de oorsprong van zwaartekracht danig veranderd. Een verandering in de informatiedichtheid van ‘gewone materie’ geeft ‘gewone zwaartekracht’, terwijl versneld uitdijend vacuüm als conservatieve ‘donkere energie’ bestempeld wordt. Die zou een elastisch verband hebben met ‘donkere zwaartekracht’. Volgens het conservatieve Big Bang heelalmodel moet er telkens meer energie bij om de vacuümdichtheid constant te houden in het versneld uitdijend heelal (dat is de her-toepassing van de kosmologische constante’), maar in mijn ‘Dubbel Torus Theorie’ is die (onbekende) ‘donkere energie’ verspreid over een gigantisch veel groter heelal dan het (conservatieve) Big Bang-heelal. Alle beschikbare (nieuwe) ‘donkere energie’ gaat zitten in het veel grotere roterend hologram-heelal. Dat is alleen mogelijk indien een ‘verfijning’ (‘verbrokkeling’) van de vacuümdichtheid’ wordt toegepast. Dit betekent dat, op de grens van de allerkleinste ‘gewone zwaartekracht’ en ‘donkere zwaartekracht’, de kwantumeenheid apart beschouwd moet worden van de verstrengeling tussen kwantumeenheden. De ‘kwantum-verstrengeling’ wordt over twee domeinen van zwaartekracht verdeeld: Een domein voor ‘kwantumeenheden’ (voor ‘gewone materie’) en een domein voor ‘verstrengelingkracht’ (van ‘verfijnd vacuüm’). Met andere woorden: Kleinere massadeeltjes wisselen onderling middels kwantumzwaartekracht hun dynamiek uit en dat leidt tot ‘gewone zwaartekracht’, maar de ‘verbrokkeling van vacuümdichtheid’ is onderhevig aan de inwerking van tijd kleiner dan de Plancktijd. De ‘verstrengelingskracht’ ligt besloten in vacuüm. Dat is ‘donkere energie’. De beide domeinen zijn een uitdrukking van de twee ‘tori’ in mijn Dubbel Torus Theorie voor het roterend hologram-heelal.

Info: www.darkfieldnavigator.com | dan.visser@planet.nl | artikelen ondergebracht in: www.vixra.org/author/dan_visser |

De wetenschappelijke onderbouwing voor mijn beweringen zijn bovendien vastgelegd in het overzicht van mijn artikelen, te vinden op: www.vixra.org/author/dan_visser, of de mirror-site www.rxiv.org/author/dan_visser.

 

Het nieuwe heelal-model in mijn Nieuwe Kosmologie:

De Dubbel Torus Theorie voor een roterend hologram-heealal.

          (1)

In fig. (1) is de Dubbel Torus Theorie van Dan Visser afgebeeld voor het roterend hologram-heelal. De term ‘Dubbel Torus’ betekent dat ‘tijd kleiner dan de Planck-tijd’ en ‘een onderverdeling van de kwantumeenheid’ meedoet met de fysica en kosmologie. Te zien is een tweede torus (lichtgekleurd), die om een binnenste donkerder torus zit. De ‘oppervlakte-dikte’ van die donkergekleurde torus roteert. Dit is de roterende ‘donkere materie-torus’ in mijn theorie. In de ‘oppervlakte-dikte’ zit ‘donkere materie’ in de vorm van ‘duo-bits’. ‘Boven de Planck-schaal’ betekent dieper naar binnen gezien de donker gekleurde torus in (daar zit de kwantum-materiële wereld, niet te zien in dit plaatje). Daarin bevindt zich ook de relativistische tijd van de Algemene Relativiteit. In tegenovergestelde richting zit het domein ‘onder de Planck-schaal’, dus naar de buitenkant van de lichtgekleurde torus toe. Daar wordt tijd toenemend kleiner dan de Planck-tijd. Er is daar steeds minder invloed op de ‘onderverdeling van de kwantumeenheid’. Vandaar dat ik een kunstmatige grens heb afgebeeld voor de lichtgekleurde torus (waar de rode kleur van de figuur begint). Dat is de theorie-grens van het roterende hologram-heelal. Deze ideeën liggen ook vast in mijn raamwerk van vixra-artikelen.

Mijn boekje www.boekenbestellen.nl/boek/nieuwe-kosmologie/22363 .

                                                             

Dan Visser, poserend bij de 'Oostvaarders plassen' in Almere.

Mijn schilderijen zijn geïnspireerd op mijn 'nieuwe kosmologie' en te koop in een hogere prijsklasse (in overleg).

 

De schilderijen van DAN

Dit zijn vijf grote schilderijen, als deel van mijn collecte van meer dan 65 schilderijen bij mij thuis. Ze zijn te koop. De afmetingen zijn 100 x 120 cm, op hoge kwaliteit raam en canvas, met hoogwaardige acryl geschilderd en luxueus ingelijst tot 125 x 144 cm. Voor meer details, kijk op:  http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23.

Overzicht van schilderijen uit mijn collectie:

http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=65; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=58; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=57; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=60; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=16

Contact: Ing. Dan Visser (DAN), Almere, Nederland, telefoon 0365499701, of email mij dan.visser@planet.nl.           

Overzicht van mijn artikelen: www.vixra.org/author/dan_visser

Deze pagina is bijgewerkt op 4 December 2017Alle rechten voorbehouden aan Dan Visser. Almere. the Netherlands. This website applies detailed juridical terms (see menu-button at the left of this page).