DAN Artist Universe
DAN's CosmologyArt
Extra Media Info
Roterend Hologram
Detail-descriptions
No Big Bang
Dark matter-force
Time Torus
Dark Energy Force
SubQuantum
Soulnavigation
DAN's Biography
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

DAN Artist Universe

(for english go to http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=94 )

Nieuwe heelal-theorie en schilderijen van DAN

- Vergeet de Big Bang als begin van het heelal -

 DAN 2016.     Zijn schilderijen zijn te koop:

Ing. Dan Visser, Almere, Nederland, is gepensioneerd en onafhankelijk kosmoloog. Hij is ook schilderij-kunstenaar en heeft een verzameling zelf gemaakte schilderijen opgebouwd. Deze zijn geïnspireerd door het idee over een ander kosmologisch model voor het fysisiche heelal, namelijk: Het roterende hologram-heelal. In deze website brengt hij dat in de publiciteit. Er wordt door instituties al wel gedacht over de mogelijkheid dat het heelal een hologram is, maar niet dat het ook roteert. In artikelen heeft hij uitgewerkt dat het wel moet roteren. Uit die rotatie wordt een versneld uitdijend Big Bang- heelal geïnduceerd. Het Big Bang-heelal is dus niet echt. Deze opvattingen maken zijn schilderijen exclusief aantrekkelijk. Vanwege zijn pensionering doet hij een bijzondere aankondiging: Een deel van de zo'n 65 schilderijen uit zijn schilderij-collectie, plus de auteursrechten van zijn artikelen over die nieuwe heelal-theorie, inclusief zijn schilder-stijlnaam (duonisme®), worden te koop aangeboden. De vraagprijs is: één miljoen Euro. Tot het deel van zijn schilderijen behoren ook de vijf grote schilderijen die hierboven zijn afgebeeld. Mocht u belanstelling hebben, contact: dan.visser@planet.nl of telefoon: 0365499701.

Het heelal is een roterend hologram.

Het heelal is een hologram, maar niet zomaar een hologram: het hologram roteert! Dit maakt dat het heelal er uitziet als een roterende torus van donkere materie. In de binnenkant daarvan ervaren we het heelal. Daarvoor kennen we alleen de realtiviteitstheorie en de kwantumtheorie, al dan niet gecombineerd. Maar uit mijn nieuwe heelal-theorie volgt dat het heelal dat wij kennen als Big Bang-heelal, een geinduceerde perceptie is ten gevolge van het roterende hologram. Het geeft ons de indruk dat we met een versneld uitdijend Big Bang heelal te maken hebben. Maar op welke plek men zich ook bevindt in het roterende hologram, overal wordt een versneld uitdijend Big Bang-heelal ervaren. Daar ligt een diepere dynamiek aan ten grondslag, die wordt veroorzaakt doordat de donkere materie-torus roteert in een 2-de torus van nieuwe donkere energie. Nieuwe donkere energie is tijd kleiner dan Plancktijd. Die verfijndere tijd herberekent de kwantummechanica, wat uiteindelijk ook leidt tot de productie van licht, dat zich naar binnen toe de donkere materie-torus in manifesteert. Binnenin zijn wijzelf een zichtbaar materiële verschijning met een ziel, die dus niet langer metafysisch is, maar fysisch. Dus verfijnder fysisch. Gebeurtenissen met onze ziel doen mee met relativistische tijd binnen en buiten onszelf in het heelal. Daardoor is migratie door het hologram-heelal mogelijk. Nog niet technologisch, maar dat komt nog wel. Het is het verleggen van de horizon. Zo komt men in een ander deel van het hologram terecht met opnieuw een versneld uitdijend Big Bang-heelal. Dit is een soort 'gezichtsbedrog', omdat het moeilijk is om te beseffen dat we in een roterend hologram zitten. Inmiddels is er buiten mijn nieuwe kosmologische model een theorie geintroduceerd, die stelt dat zwaartekracht niet fundamenteel is. Maar dat betekent ook, dat het Big Bang-heelal niet fundamenteel is! In een nieuw realisme van kosmologie moeten we de Big Bang leren vergeten.

    (1)

In de illustratie (1) is het roterende hologram heelal weergegeven. De binneste torus is de donkere materie torus (blauw). De buitenste (groene) torus (groter dan de binnenste torus) is de tijd kleiner dan de Planck-tijd (verfijndere tijd). Die doorweeft de binnenste donkere materie-torus wel. De verfijndere tijd van die buitenste torus wordt echter steeds kleiner naar buiten toe. Daarom is in de illustratie een zekere grens getrokken. Bij die grens is de tijd zo verfijnt (ver onder de Plancktijd) dat die vrijwel geen invloed meer heeft op relativistische tijd, die ook in het roterende hologram-heelal meedoet. Die hoort daarin vanwege een door het roterend hologram-heelal geinduceerd versneld uitdijend  Big Bang-heelal. Het overzicht van mijn gepubliceerde artikelen is: www.vixra.org/author/dan_visser.

Rotaties van het hologram heelal.

In het roterend hologram-heelal ontstaaat een nieuwe definitie van ouderdom voor het heelal. Die ouderdom wordt bepaald door een volledige rotatie binnen het hologram. Er vindt een verificatie plaats van de voortdurende herberekening van de materiele manifestaties die daar het gevolg van zijn voor zowel de ziel als materie. In een eerder gepubliceerd artikel heb ik berekend dat een rotatie van de donkere materie-torus ongeveer 35.000 Miljard jaar duurt. Een kwantum-zwaartekracht-torus doet ongeveer 15.000 Miljard jaar over een volledige rotatie. Een licht-torus van de achtergrondstraling, die wij zien in het geinduceerde Big Bang-heelal, doet er 133 Miljard jaar over. In een binnenkort te publiceren artikel heb ik uitgerekend dat het waarmenen van een geinduceerd versneld uitdijend Big Bang heelal van 13,8 Miljard jaar eigenlijk overeenkomt met een volledige rotatie van een torus die er ongeveer 363 Miljard jaar over doet.

 Dan Visser (DAN), poserend bij de 'Oostvaarders plassen' in Almere.

Hoe ben ik aan mijn nieuwe heelal-theorie gekomen?

In 2004 heb ik geprobeerd een kracht te bepalen die informatie van de fysieke werkelijkheid en zwarte gaten op een nieuwe manier met elkaar kon verbinden. Dat heb ik gedaan met bestaande basis-wiskundige natuurkunde.  Dus geen abstracte moeilijk te doorgronden wiskunde, zoals de 'snaartheorieën' (én M-theorie) en het 'holografisch principe'. Mijn uitkomsten leidde tot een ‘nieuwe donkere energiekracht’. Die komt voort uit mijn 'mijn gedachte-experiment’.  De basis daarvan is: het ‘weg -en naderbij-schalen’ van twee zwarte gaten van verschillende grootte, zodat voor een waarnemer in het heelal de in de zwarte gaten verdwenen informatie het hetzelfde blijft. Door dat te combineren met de versmelting, verdamping en temperatuur van het oppervlak van die zwarte gaten kan een formule worden afgeleid voor een factor, die is gebaseerd op een dieper proces onder de Planckschaal, en waarmee verfijndere energie en verfijndere tijd (verfijnder dan de Planck-energie en Planck-tijd) vermengd worden met de bestaande zichtbare materiele energie in het heelal. Dat levert de nieuwe donkere energiekracht formule. Sindsdien heb ik mijn nieuwe donkere energiekracht-formule verder uitgewerkt en vergeleken met beschikbare experimentele resultaten en waarnemingen. Er zijn op die manier inmiddels 45 van mijn artikelen ontstaan. Noodgedwongen heb ik die in het vixra-archief heb moeten plaatsen. Want voor mij is er geen toegang tot institutionele archieven. 'Endorsers' willen hun handen er niet aan branden. De Planckscaal is namelijk een onwrikbare ondergrens binnen zowel de snaartheorie als het holografisch principe, omdat ze die kleinere schaal 'zinloos' vinden. Ik ben er van overtuigd dat die zinloos is.

Geleidelijk begon ik in te zien dat donkere energie niet alleen maar een getal voor versnelde uitdijing van het conventionele Big Bang heelal is, maar een nieuw verhoudingsgetal dat kwantumzwaartekracht koppelt aan informatie, en aan een roterende torus-versnelling. Deze zijn opgenomen als een nieuwe energie-tensor voor een verfijnde energie en verfijndere tijd in een van mijn artikelen over relativiteit. Ik ben er, net als prof. Erik Verlinde van de UvA-NL, van overtuigd, dat zwaartekracht uit een dieper proces van informatie-dynamiek voortkomt. Ter vergelijking zoals temperatuur ontstaat door de mate van beweging van kleine materiedeeltjes. Maar in mijn heelal model moet daarbij dynamiek betrokken worden die beneden de Planckschaal ligt. Verfijndere tijd speelt daarin een belangrijkere rol dan vaste materie deeltjes. Daarom denk ik dat donkere materie niet zal worden gevonden in de vorm van vaste deeltjes. Ik ben er van overtuigd dat donkere materie 'tijdsdeeltjes' zijn. De toepassing van tijd kleiner dan de Plancktijd zorgt er in mijn theorie voor dat ‘duo-deeltjes’ als sub-informatie dienen voor berekening en herberekening van de kwantummechanica. Dat gaat gepaard met de rotatie van een donkere materie-torus in een omhullende (en verweven) torus van tijd kleiner dan Plancktijd.

Nieuwe theorie voor zwaartekracht gaat niet ver genoeg.

Er is veel aandacht voor de nieuwe zwaartekrachttheorie van Erik Verlinde (UvA-NL). Donkere materie hoeft niet als materiële deeltjes te bestaan. De bewegingen van sterren en clusters kunnen volgen uit een donkere kracht die ruimte elastischer maakt. Dat maakt dat extra energie (donkere energie) meedoet, die de bewegende massa’s in de buitenste regionen van sterrenstelsels in tact houdt met de rest van de zichtbare massa’s in het sterrenstelsel. Dat geldt ook voor groepen sterrenstelsels. Uiteindelijk zou dat ook voor nog grotere schaal-structuren moeten gelden. Sinds 1933 werd verondersteld dat er reële onzichtbare materie nodig was om een sterrenstelsel in tact te houden. Maar die is dus niet nodig. De verandering in het denken over zwaartekracht ontstaat doordat ‘gewone zwaartekracht’ het gevolg is van verandering van informatiedichtheden op de bolschil van een ruimtevolume. Vervolgens is een ‘donkere kracht’ het gevolg van veranderingen van informatiedichtheden in de ruimte zelf. Hoe groter het ruimtevolume is,  hoe meer de Algemene Relativiteitstheorie dus afwijkingen moet vertonen.

Mijn stelling is echter dat deze nieuwe zienswijze niet betekent dat er een alternatief gegeven is voor de Big Bang. De Planckgrens blijft namelijk de ondergrens in de nieuwe zwaartekracht-theorie. Die ondergrens wordt bepaald door de manier waarop de nieuwe theorie is uitgewerkt. Die uitwerking bestaat namelijk uit een combinatie van  stringtheorie en holografisch principe. Snaartheoretici vinden namelijk dat het domein onder de Planckschaal 'zinloos' is. Op die manier geeft de nieuwe zwaartekracht-theorie een voorstelling van het heelal als hologram met als oorsprong de Big Bang. Het  hologram begint dus met een Big Bang, gaat dan eerst uitdijen en versneld vervolgens de uitdijing. Tenslotte wordt het heelal steeds groter, totdat er een heelal zo koud is als het absolute nulpunt, en enorm groot, en leeg. Erik Verlinde heeft daartoe geen nieuwe inzichten aangedragen. Hij heeft geen nieuw kosmologisch model geïntroduceerd. Hij verklaart onder ander ook niet hoe het grote verschil in vacuüm-energiedichtheid enerzijds berekend via de kwantumleer en anderzijds volgens de kosmologische constante een factor 10 tot de macht 122 bedraagt. In mijn theorie over het 'roterend hologram' is dat wel te verklaren. Zo is in mijn theorie ook de CMB-dipool, CMB-concentrische cirkels en en de CMB-dark spot te verklaren. 

Vooropgesteld, ik ben het roerend eens met de nieuwe opvatting over zwaartekracht, namelijk dat die niet fundamenteel is. Maar, vanuit mijn inzichten denk ik dat er sprake moet zijn van juist wel een nieuw heelal-model. Volgens mijn uitwerkingen moet er een 'roterend hologram-heelal’ bestaan. Dat is een tijd-torus heelal (met tijd kleiner dan de Plancktijd) dat een roterende donker materie-torus omsluit en er mee verweven is. Dit roterende hologram "induceert" een versneld uitdijend Big Bang heelal op elke plek in het hologram. Het hologram komt dus niet voort uit de Big Bang. maar andersom!

Eigenlijk bestaat het Big Bang heelal dus niet als zelfstandig natuurverschijnsel: Het ontstaat door de rotatie van een hologram-heelal. Op geheel eigenwijze heb ik dat in 2004 uitgewerkt in een gedachte-experiment met eenvoudige bestaande natuurkundige wiskunde. Oftewel, een nuchtere toetsing tegenover de complexe abstracte wiskunde van de stringtheorie en het holografisch principe. In mijn artikelen laat ik zien dat het gebruik van het domein onder de Planckschaal, met 'tijd kleiner dan de Plancktijd’, dat ‘gewone zwaartekracht’ niet fundamenteel is.  Die uitwerkingen heb ik in een serie artikelen neergezet in het 'dwarsdenkende’ vixra-archief, omdat ik compleet alleen sta in die opvatting. Want het reguliere, en beschermde pre-print archief arxiv, kom ik niet in, omdat artikelen waarin schending van Planckschaal beschreven wordt, geweerd worden. En de andere peer-review archieven negeren uiteindelijk om de zelfde redenen alles wat de Planckgrens schendt en de Big Bang niet als basis neemt voor het heelal. Toch heb ik doorgezet.

De Planckgrens in het roterende hologram-heelal is niet langer de ondergrens, maar onderverdeeld in ‘duo-bits’, oftewel ‘donkere tijdsdeeltjes’. Dit is inmiddels  aanvaardbaar, omdat recentelijk in experimenten bij kwantumverstrengeling een tijdsymmetriebreking is waargenomen. Onderzoekers hebben dat getypeerd als het bestaan van ‘tijd-kristallen'. De tijd gaat  twee maal sneller om kwantumverstrengeling te stabiliseren dan om kwantumverstrengeling op te bouwen. Blijkbaar moet er tijd ingehaald om de rotatie van het hologram te overbruggen. Dat geeft de uiteindelijke stabilisatie. Dus behalve veranderingen van informatiedichtheden in de nieuwe zwaartekracht van Verlinde (voor gewone zwaartekracht en donkere kracht) bestaat er ook rotatie voor die verandering van informatiedichtheden.

Het roterende hologram-heelal, zoals ik dat in mijn Dubbel Torus Theorie voorstel, is een ‘hoger orde heelal’, waaruit een ‘geïnduceerd’ versneld uitdijend Big Bang-heelal ontstaat. Wat ik daarmee zeg is, dat  ook de Big Bang niet fundamenteel is. Die is er eigenlijk nooit geweest. Net zo min dat er tastbare donkere materiedeeltjes zouden bestaan. Toch blijft het zoeken daarnaar (onder andere door Giofranco Bertone (UvA-NL) een ‘collega’ van Verlinde) onverminderd doorgaan. En dan nog wel op  kleinere schaal, terwijl het eigenlijk op grotere schalen gevonden zou moeten worden, want daarop manifesteert de donkere kracht zich immers in termen van de grote heelal-schaal. Daar komt nog bij dat mijn uitwerkingen blootleggen dat donkere zwaartekracht alleen in 5D gevonden kan worden, maar alle meetmethodes zijn in 4D gedimensioneerd. Met andere woorden: Zoeken naar tastbare donkere materiedeeltjes is een dure hopeloze affaire. Wat er moet gebeuren is, dat er op grotere schalen naar ‘tijdsdeeltjes’ gezocht moet worden. Dan heb ik het niet over tijd als relativistische tijd, maar over tijd kleiner dan Plancktijd (als verfijning in vacuüm) die zich als ‘duo-bits’ manifesteren. Hiervoor moeten nieuwe meetmethodes ontwikkeld worden.

Energieformules gecombineerd.

Waar E. Verlinde zijn nieuwe fysica heeft gebaseerd op de snaartheorie en het holografisch principe, waardoor zijn snaartheoretici-collega's parallelle heelallen buiten het conventionele Big Bang heelal plaatsen, heb ik parallelle heelallen binnen het roterende hologram gebracht. Dat voegt volgens mij iets essentieels toe, namelijk dat het heelal veel omvangrijker is dan het suggestieve Big Bang heelal. Vandaar dat ik enige tijd geleden contact met hem heb gezocht, maar hij had het toen te druk. Het leek hem, dat mijn nieuwe kosmologie niets met zijn uitwerkingen te maken had. Ik kan me dat voorstellen, maar hij heeft het mis. Aangezien hij het te druk had, heeft dat mij ervan weerhouden om in discussie te gaan; ik heb zijn advies opgevolgd door mijn eigen weg te gaan. Eigenlijk deed ik al door de opvatting te hebben dat bestaande varianten op zwaartekrachttheorieën wellicht teruggebracht zouden kunnen worden tot basis wiskundige-natuurkunde om tegenstellingen in de kosmologie te toetsen. Daarom heb ik mijn theorie-model volledig afgeleid met basis wiskundige natuurkunde regels begonnen vanuit mijn gedachte-experiment. op die manier heb artikelen in het vixra-archief geplaatst. Die vormen chronologisch een raamwerk van mijn speurtocht naar een nieuw heelal-model. Daar is het roterende hologram-uitgekomen. In een van mijn artikelen heb ik uitgewerkt hoe op basis van diepere informatie uit het 5D donkere materie-proces dat een multiplicatie van heelallen mogelijk is via de Algemene Relativiteitstheorie. Bij voldoende informatie volgt de oorspronkelijke inkrimping van Einsteins heelal,  zoals dat in 1915 al voor mogelijk werd gehouden. Bij gebrek aan informatie volgt  er een versnippering van zwaartekracht. Die versnippering lijkt de karakteristiek te zijn voor een suggestief geïnduceerd Big Bang-heelal. want daarin is zwaartekracht zoek. In een bepaalde fase van het schrijven van mijn artikelen heb ik de energie-formule van Erik Verlinde voor de Planck-constante gecombineerd met mijn nieuwe donkere energiekracht-formule. Daaruit blijkt dat theoretisch gezien dat zwarte gaten in 5D niet alleen instabiel zijn, maar ook een roterende torus vormen. Iets dergelijks had ik al uitgewerkt in mijn vixra-artikelen van 16 en 22 november 2013. In aansluiting daarop heb ik toen een nieuw artikel geschreven over hoe een ‘donker vacuüm-deeltje’ gevisualiseerd kan worden als ‘roterende torus van sub-informatie in 5D’. Het leuke daarvan is dat ook door simulatie-experimenten vanuit de snaartheorie blijkt dat zwarte gaten niet stabiel zijn in 5D. Dit betekent dat de Algemene Relativiteitstheorie een product moet zijn van een dieper energieproces en een verfijnd tijdsproces voor dynamiek van informatiedichtheden. Eén van de laatste nieuwsfeiten is een experiment waarin wordt bewezen dat tijdsymmetrie kan worden gebroken. De tijd wordt discreet bij beneden de allerkleinste energie, dus bij kleiner dan 2,7 graden Kelvin van vacuüm. Tijd in het heelal blijkt niet alleen afhankelijk van relativistische effecten te zijn. Er is extra tijd beschikbaar vanuit het domein onder de Planck-schaal.

Momenteel schrijf ik veel over mijn theorie. Ik hoop die begrijpelijker te maken voor het publiek.

Vijf grote schilderijen, als deel van mijn verzameling van meer dan 65 schilderijen bij DAN thuis, zijn te koop. De afmetingen zijn 100 x 120 cm, op hoge kwaliteit raam en canvas, met hoogwaardige acryl geschilderd en luxueus ingelijst tot 125 x 144 cm. Voor meer details, kijk op:  http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23. Voor verdere informatie kunt u bellen naar Ing. Dan Visser (DAN), Almere, Nederland, telefoon 0365499701, of email naar dan.visser@planet.nl.

Kenmerken van de nieuwe kosmologie van DAN. 

  • De zwaartekracht en het Big Bang heelal zijn een illusie; deze komen voort uit een eeuwig roterend holografisch heelal. 
  • Donkere materie bestaat uit 'duo-deeltjes'. Die hebben een extreem kleine 'torus-geometrie'; daarvan wissel-werkt de verfijnde energie  met tijd kleiner dan de Plancktijd. Dus we hebben te maken met een dynamiek beneden de Planckschaal;
  • 'Duo-deeltjes' zijn de bouwstenen van het roterende holografische torus heelal;
  • Er zijn 17 x 1053 'duo-deeltjes' nodig (ook wel 'duo-bits' genoemd) om 23,379 x 106 kwantum-bits te berekenen; onder die grens gaat het heelal er duidelijk als een holografisch heelal uitzien'; een kwantum-bit is 0,724 x 10-65cm2 volgens het holografisch principe van het G. 't Hooft;
  • 'Duo-bits' geven het diepere proces aan, waaruit zwaartekracht, het Big Bang heelal en de Algemene Relativiteit voortkomen.

Bewustzijn en programmering.

Velen beleven hun geest als vrije wil zonder te beseffen wel onderhevig te zijn aan programmering. Dit heeft alles te maken met het huidige kosmologische model, het Big Bang heelal. In het Big Bang heelal is de wereld materieel en ligt de geest erbuiten. Maar ‘we moeten de Big Bang leren vergeten’. Het heelal is niet uit een Big Bang ontstaan. Het is een hologram waaruit de materiele wereld wordt samengesteld, en waarin ook de geest zit. Het kenmerk van een hologram is, dat elk deel van het hologram alle informatie van het geheel bevat. Een individu heeft dus alles in zich van het totale hologram. We zijn een ‘materieel-ziele-object’, dus onze materie en geest zijn één geheel het roterende hologram.

Mensen in het holografische heelal zijn niet onderhevig aan de programmeringen van religies, culturen, geld-domeinen en institutionele wetenschap. In het hologram is de geest de machine van het hologram zelf. De geest en materie bepalen gezamenlijk wat er in het hologram gebeurt. Vandaar dat 'God' niet de schepper van het Big Bang heelal is. We hebben met zijn allen het universum geschapen. En dat doen bij voortduring. Moderne en oude goden horen thuis in het Big Bang heelal. Het holografische heelal kent geen goden.

De wetenschap heeft moeite om het bewustzijn in termen van fysica in kosmologisch perspectief te plaatsen. Dat bleek uit een artikel in het i-magazine New Scientist. Daarin werd een artikel geplaatst met de strekking dat wetenschap het bewustzijn nooit zou kunnen verklaren. In een commentaar op basis van mijn nieuwe kosmologie heb ik aangegeven dat een dergelijke uitspraak niet waar is. Mijn nieuwe kosmologie kan wel degelijk bewustzijn verklaren! Dat kan door kosmologie van het 4D conservatieve Big Bang heelal in te passen in een 5D roterend holografisch torus heelal. Dit omvat zowel berekening als herberekening van materiele manifestaties en de geest. Tot dusver werd de geest in het domein van de metafysica geplaatst. Maar het nieuwe realisme van kosmologie laat de geest meedoen in de schepping van de holografische realiteit. De verfijning van energie en tijd is daar de oorzaak van. Er bestaan dientengevolge vele vormen van Big Bang heelallen, uiteraard allen een illusie, welke direct in de realiteit van het holografisch heelal bestaan als parallelle heelallen. De vrijheid van geest is daarin een gegeven.

Formule-schilderijen van de nieuwe kosmologie van DAN.

Naar aanleiding van mijn Dubbel Torus Theorie heb ik naast de 45 artikelen ook 6 formule-schilderijen gemaakt. Deze zijn bijzonder privébezit. Dit betekent dat ik ze wel wil verkopen, maar via wederzijdse onderhandeling. Ze staan dus los van de buitengewone aankondiging van verkoop van meerdere van mijn schilderijen en theorie-artikelen uit het vixra-archief ! Ik kan daarbij wel aangeven dat de formule-schilderijen (A, B, C, D) het begin van mijn nieuwe kosmologie samenvatten. Mijn formule-schilderij (E) vat samen hoe de Algemene Relativiteit omgezet kan worden naar een holografische heelal met parallelle heelallen direct aanwezig in het holografische heelal. Mijn formule-schilderij (F) toont een koppeling met twee van mijn artikelen uit November 2013 (die van 22 November, formules 49 en 50, en die van 16 November). Het vat samen het fysisch bestaan op een locatie in het roterend Holografisch Triple Torus Heelal (rHTTH). Dit rHTTH is dus de dynamiek van mijn Dubbel Torus Theorie (DTT). Het rHTTH bestaat als 5D heelal in 6D. Dat wil zeggen dat het donkere materie (5D) in een verfijndere energie en verfijndere tijd (6D) omvat. Het rHTTH is een holografisch dynamiek die als een donkere materie computer zou kunnen werken.  Zo’n computer brengt een zichtbare materiële wereld voort. De formule-schilderijen zijn om reden van privacy niet afgebeeld in dit artikel.

Wie kosmologisch meer geïnteresseerd is in mijn theorie kan de ontwikkeling volgen in het overzicht van mijn artikelen. Hier  zijn mijn twee recentste artikel weergegeven::

Nederlands gepensioneerde verandert Relativiteitstheorie in dynamiek van een eeuwig roterend Holografisch Heelal: http://vixra.org/abs/1512.0443. We have to learn to forget the Big Bang by the rotating hologram universe: http://www.vixra.org/abs/1608.0422

Zie verder ook mijn overzicht van artikelen: www.vixra.org/author/dan_visser

Voor nadere informatie kunt u bellen naar Ing. Dan Visser (DAN), Almere, Nederland, telefoon 0365499701, of email dan.visser@planet.nl.           

Website schilderij-collectie:

http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=65; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=58; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=57; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=60; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=16

Deze pagina is bijgewerkt op 2 Januari 2017Alle rechten voorbehouden aan Dan Visser. Almere. the Netherlands. This website applies detailed juridical terms (see menu-button at the left of this page).